Besluit Vlaamse Regering aanwijzing Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen

Volledig opschrift
Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de bevoegde instantie, vermeld in artikel 18 van het Erkenningsdecreet Lokale geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021
Status
Definitieve goedkeuring
Datum ministerraad
vrijdag 10 december 2021
Omschrijving

Het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen bevat de erkenningscriteria en -procedure voor lokale geloofsgemeenschappen om erkend te kunnen worden, en ook de erkenningsverplichtingen waaraan besturen van de eredienst blijvend moeten voldoen. Voor een permanent en adequaat toezicht op de naleving van de verplichtingen wordt een Vlaamse toezichtinstantie opgericht. In dit kader wijst de Vlaamse Regering nu, na advies van de Raad van State, definitief de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen van het Agentschap Binnenlands Bestuur aan als bevoegde toezichtinstantie.