Print

Afschaffing personeelsformatie provincies: inwerkingtreding - Goedkeuring na advies van de Raad van State

Volledig opschrift
Afschaffing personeelsformatie provincies: inwerkingtreding
Datum ministerraad
vrijdag 8 februari 2019
Omschrijving

Het decreet van 3 juni 2016 schafte de personeelsformatie af voor de gemeenten, de provincies en de ocmw's. Voor de provincies gebeurde dat op grond van artikel 37. Omwille van de rechtszekerheid en om aan te sluiten bij de overeenstemmende bepalingen in het decreet lokaal bestuur, is een besluit nodig van de Vlaamse Regering over de inwerkingtreding van artikel 37 van dit decreet. Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse Regering nu het besluit goed waardoor artikel 37 in werking zal treden op de tiende dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.