Waarborgen

Om een correcte inschatting te kunnen maken van de overheidsschuld hecht de Europese Commissie niet enkel belang aan de overheidsschuld in strikte zin, maar ook aan de waarborgen die door de overheid verleend worden. Daarom moet de Vlaamse overheid voortaan rapporteren aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen over de waarborgen die door de lokale overheden worden verstrekt.

Concreet moeten twee tabellen (twee tabbladen van één excel-werkmap) worden ingevuld met gegevens over de boekjaren 2017 tot en met 2020:

tabel 1 (T1) over uitstaande waarborgen
tabel 2 (T2) over effectief overgenomen schulden

U ontving hierover een mail van ABB, met een excel-bestand in bijlage.

ABB streeft ernaar de gegevens die u ons in het verleden hierover bezorgd heeft volledig te hergebruiken en u ook de volledige historiek hiervan te laten zien. Vandaar dat in het meegestuurde bestand de cijfers die u ons eerder bezorgde reeds zijn opgenomen. Indien we nog niet over cijfers beschikken zijn de velden leeg.

Gelieve, voor zover er nog geen cijfers zijn ingevuld, de tabel aan te vullen voor de jaren 2017-2020.

Op vraag van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) worden er sinds 2016 meer detailgegevens opgevraagd. Bij een aantal types begunstigden wordt nu een uitsplitsing per tegenpartij gevraagd. Omdat de verschillende types mogelijke begunstigden niet dezelfde zijn, zijn er afzonderlijke versies van de tabellen voor de gemeenten & OCMW's, de provincies en de andere lokale entiteiten.

Onderaan deze pagina vindt u een uitgebreide handleiding bij de bevraging.

De ingevulde tabellen moeten vóór 5 mei 2021 verstuurd worden naar fin-data@vlaanderen.be. Met vragen kan u op datzelfde adres terecht.

Meer informatie