Inleiding

Om een correcte inschatting te kunnen maken van de toestand van de publieke financiën (en meer algemeen van de toestand van de totale economie) hecht de Europese Commissie veel belang aan correcte rapporteringen door de verschillende lidstaten van de Europese Unie. Het "Europees Stelsel van Rekeningen - ESR 2010" vormt de methodologische basis waarmee deze statistieken worden verzameld. Voor het onderdeel "publieke financiën" hecht de Europese Commissie vooral belang aan de jaarlijkse overschotten of tekorten (het "ESR-vorderingensaldo") en aan de grootte van de totale overheidsschuld ten opzichte van het Bruto Binnenlands Product. De regelgeving m.b.t. dit ESR-systeem, en het kader voor de begrotingspolitiek van de lidstaten, zit vervat in diverse Europese verordeningen en Verdragen.

Binnen dit globale kader is de Vlaamse overheid (ABB - Agentschap Binnenlands Bestuur) verplicht om over de financiën van de Vlaamse lokale besturen te rapporteren aan het INR (Instituut voor de Nationale Rekeningen). Het INR coördineert voor België de rapporteringen aan de Europese overheid (Eurostatt) over de financiën van alle Belgische publieke overheden.

De digitale rapportering van de beleidsrapporten (meerjarenplannen, aanpassingen aan de meerjarenplannen, jaarrekeningen) en van de kwartaalrapporteringen door de Vlaamse lokale besturen aan ABB vormen de basis voor de rapportering aan het INR. Daar waar nodig wordt de digitale rapportering nog aangevuld met ad hoc bevragingen. Meer info over deze verschillende rapporteringen vindt u hieronder.