Digitale rapportering

De besturen die de BBC toepassen moeten daar ook digitaal over rapporteren. De concrete inhoud van die verplichting is vastgelegd in artikel 12 van het ministerieel  besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen

Via de links hierboven kan u navigeren naar de technische voorwaarden waaraan de digitale aanleveringen moeten voldoen en naar de verschillende mogelijkheden om die bestanden over te maken aan ABB. Tot slot kan u ook achtergrondinformatie bij deze digitale rapportering raadplegen.