Print

Projectverenigingen

De publieke financiën staan overal in Europa meer en meer onder druk. In het verlengde hiervan is er een toegenomen vraag naar cijfermateriaal over publieke entiteiten. Het is voor ons land in eerste instantie het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) dat met deze opdracht belast is. Voor sommige gegevens moet het INR echter noodgedwongen beroep doen op de toezichthoudende overheden. Ons agentschap vervult deze taak voor wat betreft de lokale besturen. Daar horen ook de projectverenigingen bij, die nu voor het eerst bevraagd worden.

De gegevens die we voor uw projectvereniging opvragen, zijn hoofdzakelijk financieel van aard en hebben betrekking op boekjaar 2012.

U ontving hierover een brief van Johan Ide, afdelingshoofd.

Onderaan deze pagina vindt u de excel-werkmap die moet worden ingevuld. Gelieve de witte cellen in te vullen.

Elke projectvereniging dient het ingevulde rekenblad evenals de jaarrekening 2012 ten laatste op 18 april 2014 te versturen naar bbcgop@vlaanderen.be. Met vragen kan u op datzelfde adres terecht.