Financieel evenwicht

De gemeenten/OCMW's moeten in hun meerjarenplannen beantwoorden aan bepaalde evenwichtsnormen (zie artikel 16 van het BVR BBC van 30 maart 2018):

  • het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet per boekjaar groter of gelijk zijn aan nul (het "toestandsevenwicht");
  • de geraamde autofinancieringsmarge moet in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan groter of gelijk zijn aan nul (het "structureel evenwicht").

In BBC 2020 worden deze beide normen aangevuld met twee indicatoren (geen normen) die verplicht moeten worden opgenomen in de beleidsrapporten:

  • de gecorrigeerde autofinancieringsmarge, dat het structureel evenwicht weergeeft zonder dat de door het bestuur gekozen financieringswijze een rol speelt; 
  • de geconsolideerde autofinancieringsmarge, dat de autofinancieringsmarge van de gemeente/OCMW aanvult met de autofinancieringsmarge van de autonome gemeentebedrijven (en, in voorkomend geval, van de districten).