Beleidscyclus / vaststelling kredieten 2022

De cyclus van beleidsvoorbereiding, -bepaling, -uitvoering en -evaluatie, is een beleidsmatige aangelegenheid waar de gemeenteraad (of OCMW- of provincieraad) de belangrijkste actor is. Dit is de reden waarom de BBC-regelgeving dwingende bepalingen bevat over timing en (vorm-) voorwaarden van elk van deze fases. Ook de beleidsrapporten, o.a. de (aanpassingen van) de meerjarenplannen, zijn voor een belangrijk gedeelte opgelegd en gestandaardiseerd.

Deze pagina brengt de elementen samen die de lokale en provinciale besturen kunnen ondersteunen bij de opmaak van hun aangepaste meerjarenplannen 2020-2025, waarbij de kredieten 2022 worden vastgesteld. Het betreft eerdere ministeriële omzendbrieven, kwaliteitsanalyses van vroegere beleidsrapporten en allerhande tips, informatiebronnen en mogelijke bouwstenen. 

Door de nieuwe tariefmethodologie van de VREG dalen de energiedividenden voor de Vlaamse gemeenten. Hieronder vind je de tabel met de subsidiebedragen 2022-2026 waartoe de Vlaamse Regering beslist heeft ter gedeeltelijke compensatie van die daling. Het betreft een algemene werkingssubsidie die geboekt wordt op de algemene rekening '7401/4 Andere algemene werkingssubsidies', met als beleidsveld '0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijk niveaus' en economischesectorcode '300 Vlaamse overheid'.