BBC-nieuwsbrieven 2019

Hieronder vindt u een overzicht van de BBC-nieuwsbrieven die we in 2019 hebben verstuurd.

Wil u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijf u dan hier in.

 

Nieuwsbrief van 19 december 2019

1. Inwerkingtreding Invorderingswetboek  

Op 1 januari 2020 treedt het Invorderingswetboek in werking. Via een aanpassing van het decreet van 30 mei 2008 wordt het meteen ook van toepassing op de fiscale schuldvorderingen van de gemeenten en de provincies. 

Over het algemeen zal het niet nodig zijn om de lokale belastingreglementen aan de wijziging aan te passen. Het (gewijzigde) decreet van 30 mei 2008 is immers een Vlaams proceduredecreet. Wijzigingen aan het decreet werken automatisch door naar de lokale besturen. 

Voor meer informatie: zie de FAQ's op de website lokaal bestuur:

2. Waar publiceer ik het meerjarenplan en hoe meld ik dat aan ABB? 

Publiceer het vastgestelde meerjarenplan van de gemeente en het OCMW, het AGB en de welzijnsvereniging op de gemeentelijke website. Zorg er ook voor dat de datum van publicatie zichtbaar is.

Meld de bekendmaking en de publicatiedatum van het meerjarenplan door de URL aan ABB te bezorgen via de toezichtsmodule van het loket voor lokale besturen. Zorg ervoor dat de URL verwijst naar de specifieke plaats waar het meerjarenplan staat en niet naar een algemene overzichtspagina. 

Hoe je de publicatie van het meerjarenplan correct meldt aan ABB, vind je op de website Lokaal Bestuur en in de FAQ 'Hoe meld ik de publicatie van het meerjarenplan aan ABB?' 

3. Digitale rapportering vierde kwartaal 2019 tegen uiterlijk 21 februari 2020 

Via de digitale rapportering over het vierde kwartaal rapporteren de lokale besturen uiterlijk op 31 januari 2020 over de transacties van 2019. Eurostat en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) baseren zich op die rapportering om een inschatting te maken van het ESR-vorderingensaldo van de lokale besturen.

Daarom is het belangrijk om de gegevens niet alleen tijdig aan te leveren, maar er ook voor te zorgen dat de uitgaven en ontvangsten van 2019 zo volledig mogelijk zijn opgenomen. Als belangrijke transacties over 2019 (de lonen tot december 2019, de belastingontvangsten en subsidies, de uitgaven voor goederen en diensten die in 2019 geleverd werden, de investeringsuitgaven, enz.) pas eind januari 2020 of begin februari 2020 kunnen worden geboekt, is het aangewezen om de digitale rapportering voor het vierde kwartaal van 2019 maar in de loop van februari 2020 aan ABB te bezorgen. De uiterste datum voor de aanlevering is 21 februari 2020.

Voor meer informatie over de kwartaalrapportering verwijzen wij naar de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?'

4. Herbestemming kerken: zevende en laatste oproep 

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari tot 21 april 2020 opnieuw een aanvraag indienen voor een begeleid en gesubsidieerd haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk.

Dit aanbod is bedoeld voor gemeentebesturen en kerkbesturen die samen willen onderzoeken of concrete suggesties voor het toekomstig gebruik van een kerkgebouw op een kwalitatieve en betaalbare manier uitvoerbaar zijn. Het indienen van een aanvraag geeft aanleiding tot een vrijblijvend gesprek. Indien de aanvraag reeds voor 21 april wordt ingediend kan dit gesprek al vroeger plaatsvinden. Deze zevende projectgroep is meteen ook de laatste oproep in deze formule. 
Meer info vindt u hier.  

 

Nieuwsbrief van 6 december 2019

1. Waar publiceer ik het meerjarenplan en hoe meld ik dat aan ABB?

Publiceer het vastgestelde meerjarenplan van de gemeente en het OCMW, het AGB en de welzijnsvereniging op de gemeentelijke website. Zorg er ook voor dat de datum van publicatie zichtbaar is.

Meld de bekendmaking en de publicatiedatum van het meerjarenplan door de URL aan ABB te bezorgen via de toezichtsmodule van het loket voor lokale besturen. Zorg ervoor dat de URL verwijst naar de specifieke plaats waar het meerjarenplan staat en niet naar een algemene overzichtspagina. 

Hoe je de publicatie van het meerjarenplan correct meldt aan ABB, vind je op de website Lokaal Bestuur en in de FAQ 'Hoe meld ik de publicatie van het meerjarenplan aan ABB?'

2. Overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius 

Een aantal gemeenten droegen hun openbaar verlichtingsnet over aan Fluvius. Boekhoudfiche 5110 illustreert hoe je die overdracht boekt in de gemeentelijke boekhouding.  

3. Ramingen plattelandsfonds en grootstedenbeleid 

ABB vulde de cijfers op de website Lokaal Bestuur aan met de tabellen die de subsidiebedragen van het plattelandsfonds en het grootstedenbeleid ramen.  

 

Nieuwsbrief van 7 november 2019

1. Digitale rapportering derde kwartaal 2019

Besturen moesten hun digitale rapportering over het derde kwartaal van 2019 uiterlijk op 31 oktober 2019 aan ABB bezorgen. Die rapportering bevat de gegevens over de transacties van de eerste drie kwartalen van 2019. De besturen kunnen hun digitale kwartaalrapportering nog tot 14 november indienen als ze dat nog niet deden.

Voor meer informatie over de kwartaalrapportering verwijzen wij naar de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?'.

2. Externe rapporteringscodes

Lokale besturen kunnen lokaal inspelen op de Vlaamse beleidsprioriteiten. De Vlaamse overheid kan de lokale besturen daarin ondersteunen met subsidies. De Vlaamse sectorale administraties kunnen kiezen of zij externe rapporteringscodes in BBC opleggen om op te volgen of de subsidieaanvragen en -bestedingen van de lokale besturen passen binnen de sectorale beleidsprioriteiten. Het Agentschap Binnenlands Bestuur legt daarover geen codes op, maar ondersteunt de sectorale administraties wel in het gebruik ervan. Een niet exhaustief overzicht van actuele externe rapporteringscodes vind je op de website Lokaal Bestuur.

3. Ondersteunend materiaal BBC 2020

Nieuwe informatie ter ondersteuning in de sectie BBC:

 

Nieuwsbrief van 15 oktober 2019

1. Impact regeerakkoord

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord bevat een aantal maatregelen met een belangrijke financiële impact op de lokale besturen vanaf 2020. Het Vlaamse parlement moet die maatregelen nog goedkeuren, maar de besturen mogen de ramingen wel al meenemen in hun meerjarenplanning. Op onze website zijn zowel de ramingen per bestuur terug te vinden, als meer informatie over de verwerking in het meerjarenplan.

2. Tussenkomst responsabiliseringsbijdrage pensioenen lokale besturen

Het Vlaamse regeerakkoord bepaalt dat de Vlaamse regering de helft van de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenfactuur voor de lokale besturen zal overnemen. De tabel met de bedragen die de lokale besturen daarvoor kunnen inschrijven in hun meerjarenplan 2020-2025 staat op onze website. Meer informatie over de boekhoudkundige verwerking staat in deze FAQ.

3. Nieuwe financieringslijn 'open ruimte' 

Om de inspanningen van gemeenten voor het beheren van de open ruimte te valoriseren en om de open ruimte te vrijwaren, bouwt de Vlaamse regering naast het gemeentefonds een bijkomende financieringslijn op. De tabel met de bedragen die de lokale besturen daarvoor kunnen inschrijven in hun meerjarenplan 2020-2025 staat op onze website. Zodra er duidelijkheid is over de precieze boekingswijze voor deze subsidie vullen we dat ook aan. 

4. Andere maatregelen

De Vlaamse regering stelt ook bijkomende middelen ter beschikking voor bepaalde gemeenten voor de problematiek van de uitdijende effecten van het grootstedelijk gebied en voor de centrumfunctie van gemeenten die een mobiliteitsknooppunt zijn. Ook die bedragen staan op onze website.

5. Ondersteunend materiaal BBC 2020 

Nieuwe informatie ter ondersteuning in de sectie BBC:

6. Werkzaamheden MFT-platform

Tijdens het weekend van 19 en 20 oktober 2019 zullen er werkzaamheden plaatsvinden op het MFT-platform dat instaat voor de verplaatsing van digitale rapporteringen naar onze databank. Gelieve daarom tussen vrijdagmiddag 18 oktober en maandagmiddag 21 oktober geen aanleveringen van digitale rapporteringen te doen.
Normaal gezien zullen vanaf maandagmiddag opnieuw aanleveringen kunnen gebeuren (hetzij vanuit de eigen software, hetzij via het Loket Lokaal Bestuur - module BBC-DR), zonder enige aanpassing langs de kant van de besturen.  
Alvast bedankt voor het begrip.

 

Nieuwsbrief van 3 oktober 2019

1. Financiën Vlaamse lokale besturen 2007-2018

Onze nieuwsbrief van 6 september bevatte de tabellen met de gegevens van de jaarrekeningen. De nota 'De financiën van de Vlaamse lokale besturen' duidt de cijfers in die overzichtstabellen. Het Agentschap Binnenland Bestuur (ABB) wijst daarin op relevante trends en geeft achtergrondinformatie bij bijzonderheden.

2. 25 tips voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

ABB verzamelde 25 aandachtspunten en nuttige tips voor het meerjarenplan 2020-2025 na de analyse van de eenjarige meerjarenplannen die sommige lokale besturen al opmaakten volgens de aangepaste BBC-regelgeving (BBC 2020). Nu de besturen dat meerjarenplan volop voorbereiden brengen we die tips graag onder de aandacht. 

3. Ondersteunend materiaal BBC 2020 

Nieuwe informatie ter ondersteuning in de sectie BBC:

4. Website Lokaal Bestuur - sectie Financiering

De sectie Financiering op de website 'lokaalbestuur.vlaanderen.be' kreeg een nieuwe webstructuur. Ze omvat nu de rubrieken:

  • fiscaliteit;
  • algemene werkingssubsidies/fondsen;
  • specifieke subsidies;
  • FAQ;
  • regelgeving;
  • parlementaire vragen.

Ontdek welke informatie onder die rubrieken staat.

 

Nieuwsbrief van 16 september 2019

1. 25 tips voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

De besturen die de aangepaste regelgeving voor de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020) al toepassen vanaf 2019, maakten voor dat jaar al een eenjarig meerjarenplan op volgens de nieuwe regels. Uit de analyse van die documenten distilleerde het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) 25 aandachtspunten en nuttige tips voor het meerjarenplan 2020-2025.

2. Ondersteunend materiaal BBC 2020

Nieuwe informatie ter ondersteuning in de sectie BBC:

3. Website Lokaal Bestuur - rubriek Fondsen

De website 'lokaalbestuur.vlaanderen.be' bevat een aparte rubriek met informatie over fondsen. In die rubriek nam ABB een nieuwe excel-tabel op met een overzicht van alle middelen uit het Gemeentefonds vanaf 2015. Het gaat om de hoofddotatie van het Gemeentefonds en alle aanvullende dotaties (de Eliacompensatie, de ingekantelde sectorale subsidies en middelen voor de centrumsteden, de compensatie voor gemeenten die provinciale instellingen hebben overgenomen). De tabel bevat ook de prognoses voor alle Gemeentefondsmiddelen voor de jaren 2019 tot 2025 (bedragen op te nemen in de meerjarenplanning). ABB zal die minstens jaarlijks actualiseren.

Opgelet: de excel-tabel "Overzicht Gemeentefonds" bevat macro's, die je moet inschakelen om de detailgegevens (de verschillende dotaties) te kunnen raadplegen! De totalen onder elk jaartal vertegenwoordigen de som van alle Gemeentefondsmiddelen samen (hoofddotatie én aanvullende dotaties).

 

 

Nieuwsbrief van 6 september 2019

1. Website Lokaal Bestuur - sectie BBC: Strategisch en financieel beleid

Frequente gebruikers zullen het al gemerkt hebben: de webstructuur van de sectie over het strategisch en financieel beleid (BBC) is gewijzigd. Met de algemene invoering van BBC 2020 voor de deur plaatsen we de regelgeving en het ondersteunend materiaal over BBC 2020 op de voorgrond. De informatie over BBC 2014 maakte de omgekeerde beweging. We bundelen die nu in een afzonderlijke subrubriek.

Benieuwd hoe de nieuwe structuur eruitziet? Neem dan snel een kijkje!

2. Nieuwe datatabellen over de jaarrekeningen 2007-2018

Alle besturen bezorgden een definitieve of een voorlopige jaarrekening over het boekjaar 2018. Op basis daarvan zijn de tabellen met de financiële data van de jaarrekeningen 2007 tot 2018 van de Vlaamse lokale besturen geactualiseerd. De overzichten per type bestuur staan hier.

3. Ondersteunend materiaal

  • Nota 'De onderlinge transacties tussen de gemeente en haar OCMW'

Vanaf het meerjarenplan 2020-2025 maken de gemeente en haar OCMW geïntegreerde beleidsrapporten. Die integratie heeft belangrijke gevolgen voor de registratie van de onderlinge transacties. De nota verduidelijkt hoe de besturen dat in de praktijk verwerken.

  • Nota 'Wat met de investeringskredieten bij de overgang naar BBC 2020?'

In BBC 2020 bestaan er geen investeringsenveloppes en verbinteniskredieten meer. Een investeringsproject is voortaan een onderdeel van de toelichting en bevat geen kredieten meer. De besturen die vanaf het boekjaar 2020 starten met de toepassing van de vernieuwde BBC-regels kunnen ervoor kiezen om de niet-aangewende transactiekredieten uit de bestaande investeringsenveloppes wel of niet over te dragen naar het meerjarenplan 2020-2025. Deze nota licht toe wat de impact is van de keuze die het bestuur maakt voor de schema's van het meerjarenplan, de jaarrekening en de digitale rapportering.

4. Bericht van derden: Die Keure - Studievoormiddag 'BBC 2020'

Die Keure organiseert op donderdag 19 september een studievoormiddag in het VAC Gent over BBC.
Tijdens deze studievoormiddag gaan de sprekers in op de impact die de invoering van de BBC tijdens de voorbije jaren had, in het bijzonder op de financiële gezondheid van de lokale besturen. Verder lichten ze de opportuniteiten toe die de BBC 2020 voor de besturen biedt en geven ze aan hoe lokale besturen op een verantwoorde manier kunnen omgaan met de toegenomen autonomie.

Programma: https://www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/9748/bbc-2020

 

Nieuwsbrief van 10 mei 2019

1. Omzendbrief 'Strategische meerjarenplannen 2020-2025'

De lokale en provinciale besturen zijn volop bezig met de opmaak van hun meerjarenplan 2020-2025. Ze maken dat meerjarenplan op volgens de aangepaste regelgeving over de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020). De omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 brengt een aantal belangrijke punten onder de aandacht waarmee de besturen rekening moeten houden.

2. BBC 2020 - ondersteunend materiaal

De website 'lokaalbestuur.vlaanderen.be' bevat een aparte rubriek met informatie over BBC 2020, zoals de regelgeving en het ondersteunend materiaal (FAQ's, boekhoudfiches, concordantietabellen, ....). 

Nieuwe informatie ter ondersteuning:

3. Digitale rapportering eerste kwartaal 2019

Besturen moesten hun digitale rapportering over het eerste kwartaal van 2019 uiterlijk op 30 april 2019 aan ABB bezorgen. De besturen die hun digitale kwartaalrapportering nog niet instuurden, kunnen die ten laatste tegen 15 mei nog aan ABB bezorgen.

De gemeenten en de OCMW's die nu al BBC 2020 toepassen, mogen hun digitale rapportering niet elk apart bezorgen. Vanaf de toepassing van BBC 2020 vormen de gemeente en het OCMW één rapporteringseenheid en is hun digitale rapportering een geïntegreerd geheel. De gemeente doet één gezamenlijke aanlevering, waarin het de gegevens van de gemeente en het OCMW opneemt (elk met zijn eigen budgettaire entiteitscode). De gemeente gebruikt daarbij als rapporteringsentiteitsnummer het KBO-nummer van de gemeente waarbij het cijfer 0 vooraan vervangen wordt door het cijfer 9.

Voor meer informatie over de kwartaalrapportering verwijzen wij graag naar de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?.

 

 

Nieuwsbrief van 11 april 2019

1. BBC-DR: chronologisch overzicht digitale rapporteringen met te gebruiken parameters

De gemeenten, de provincies, de autonome bedrijven en de welzijnsverenigingen bezorgen een aantal digitale rapporteringen aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. Die rapporteringen en de parameters die een bestuur in het xml-bestand moet gebruiken, vind je in dit chronologisch overzicht
Let wel, de parameters in het xml-bestand staan los van de parameters voor eventuele inzending via het Digitaal Loket voor lokale besturen.  

2. BBC 2020 - ondersteunend materiaal

De website 'lokaalbestuur.vlaanderen.be' bevat een aparte rubriek met informatie over BBC 2020, zoals de regelgeving en het ondersteunend materiaal (FAQ's, boekhoudfiches, concordantietabellen, ....). 

Nieuwe informatie ter ondersteuning:

3. Studiedag 'Lokale autonomie en verantwoordelijkheid: beleidsmatige en financiële consolidatie'

ABB organiseerde op 14 maart en 5 april twee studiedagen over beleidsmatige en financiële consolidatie voor lokale besturen. Een onderzoeksteam onder leiding van Prof. dr. Johan Christiaens (UGent) en Prof. dr. Geert Bouckaert (KULeuven) lichtte de mogelijkheden toe voor een geconsolideerde lokale rapportering, alsook de praktijktoepassing van de BBC-methodologie bij het beleidsproces. De presentaties kan je hier raadplegen.

4. Nieuwe prognoses Gemeentefonds 2019-2025

Het Gemeentefonds draagt in belangrijke mate bij tot de algemene financiering van de gemeenten. Voor de bestuursperiode van 2019-2025 beschikt ABB over nieuwe prognoses. Op basis van de voorlopig gekende gegevens kunnen de besturen nagaan hoeveel de hoofddotatie wellicht zal bedragen.

De gemeente- en de OCMW-raden kunnen onderling bepalen welk aandeel van het Gemeentefonds rechtstreeks aan het OCMW wordt gestort. Als beide raden daarover geen expliciete beslissing genomen hebben, krijgt het OCMW automatisch 8%. Gemeenten en OCMW's die voor 2020 een nieuwe verdeling van het aandeel wensen, moeten hun beslissingen daarover bezorgen aan fondsen@vlaanderen.be, uiterlijk tegen 30 juni 2019.

Meer info

 

Nieuwsbrief van 12 februari 2019

1. Studiedag 'lokale autonomie en verantwoordelijkheid: beleidsmatige en financiële consolidatie'

ABB organiseert op 14 maart (Leuven) en 5 april (Gent) twee studiedagen over beleidsmatige en financiële consolidatie voor lokale besturen. Consolidatie zorgt voor meer transparantie, zowel over het beleid als over de financiële positie. Een onderzoeksteam, o.l.v. Prof. dr. Johan Christiaens (UGent) en Prof. dr. Geert Bouckaert (KULeuven), licht het onderzoek toe naar de mogelijkheden voor een geconsolideerde lokale rapportering, alsook de praktijkmatige toepassing van de BBC-methodologie bij het beleidsproces.

2. Digitale rapportering vierde kwartaal 2018 tegen uiterlijk 20 februari 2019

Besturen moeten hun digitale rapportering over het vierde kwartaal van 2018 uiterlijk op 20 februari 2019 aan ABB bezorgen. Deze rapportering moet de gegevens bevatten over de verrichte transacties van 2018. De besturen die hun digitale kwartaalrapportering nog niet hebben ingestuurd, verzoeken we die uiterlijk volgende week woensdag aan te leveren.  

Voor meer informatie over de kwartaalrapportering verwijzen we graag naar de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?.

3. BBC 2020 - ondersteunend materiaal

De website 'lokaalbestuur.vlaanderen.be' bevat een aparte rubriek met informatie over BBC 2020, zoals de regelgeving en het ondersteunend materiaal (FAQ's, boekhoudfiches, concordantietabellen, enz.). 

Daar voegden we het volgende ondersteunende materiaal aan toe:

 

Nieuwsbrief van 23 januari 2019

1. Digitale rapportering vierde kwartaal 2018 tegen uiterlijk 20 februari 2019

Via de digitale rapportering over het vierde kwartaal rapporteren de lokale besturen uiterlijk op 31 januari 2019 over de transacties van 2018. Eurostat en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) baseren zich op die rapportering om een inschatting te maken van het ESR-vorderingensaldo van de lokale besturen.   

Daarom is het belangrijk om de gegevens niet alleen tijdig aan te leveren, maar er ook voor te zorgen dat de uitgaven en ontvangsten die aan 2018 moeten worden toegerekend zo volledig mogelijk zijn opgenomen. Als belangrijke transacties over 2018 (de lonen tot december 2018, de belastingontvangsten en subsidies, de uitgaven voor goederen en diensten die in 2018 geleverd werden, de investeringsuitgaven, enz.) pas eind januari 2019 of begin februari 2019 kunnen worden geboekt, is het aangewezen om de digitale rapportering voor het vierde kwartaal van 2018 maar in de loop van de eerste helft van  februari 2019 aan ABB te bezorgen. Als de situatie dat vereist, kan de digitale rapportering over het vierde kwartaal 2018 uitzonderlijk dus iets later bezorgd worden. De uiterste datum voor de aanlevering is 20 februari 2019.

Voor meer informatie over de kwartaalrapportering verwijzen wij graag naar de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?.

2. BBC 2020 - derde ministerieel besluit starters 2019

De minister heeft via een ministerieel besluit van 10 januari 2019 een derde reeks lokale besturen gemachtigd om de nieuwe en vereenvoudigde BBC-regels al vanaf 2019 te gebruiken. De ministeriële besluiten en een overzicht van de besturen die al vanaf 2019 de nieuwe regels zullen toepassen, zijn op de website Lokaal Bestuur raadpleegbaar.

3. BBC 2020 - regelgeving en ondersteunend materiaal

Onze website over het lokaal bestuur bevat een aparte rubriek met informatie over BBC 2020, zoals de regelgeving en het ondersteunend materiaal (FAQ's, boekhoudfiches, concordantietabellen, enz.). In deze rubriek voegden we de het volgende ondersteunende materiaal toe: