BBC-nieuwsbrieven 2018

Hieronder vindt u een overzicht van de in 2018  verstuurde BBC-nieuwsbrieven.

Wil u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijf u dan hier in.

Nieuwsbrief van 18 december 2018

1. BBC 2020 - Ministerieel besluit starters 2019

De aangepaste BBC-regelgeving treedt in principe in werking vanaf 2020. De besturen die dat wensen kunnen de nieuwe regels al toepassen vanaf 2019. De minister heeft via een ministerieel besluit van 13 november 2018 een tweede reeks lokale besturen gemachtigd om de nieuwe en vereenvoudigde regels al vanaf 2019 te gebruiken. De ministeriële besluiten en een overzicht van de besturen die al vanaf 2019 de nieuwe regels zullen toepassen, zijn op de website Lokaal Bestuur raadpleegbaar.

2. BBC 2020 - Nieuwe FAQ's!

Onze website over het lokaal bestuur bevat een aparte rubriek met informatie over BBC 2020, zoals de regelgeving en het ondersteunend materiaal (FAQ's, boekhoudfiches, concordantietabellen, enz.). In deze rubriek voegden we de volgende FAQ's toe:

 • Wanneer beschikt een gemeente, OCMW of provincie niet over uitvoerbare kredieten?
 • Kan een bestuur verbintenissen aangaan of uitvoeren als het geen uitvoerbare kredieten heeft?
 • Mag de VIPA-subsidie meegeteld worden voor de berekening van de netto periodieke leningsuitgaven?
 • Wie is bevoegd voor een herschikking van leningen?
 • Hoe worden oninbare operationele vorderingen en correcties op fiscale en niet-fiscale operationele vorderingen in de boekhouding geregistreerd?
 • Kunnen de besturen via interne facturatie kosten en opbrengsten toewijzen aan kostenplaatsen en/of kostendragers?
 • Welke algemene rekeningen moeten er voor interne facturatie gebruikt worden?
 • Moet een bestuur de vorige boekjaren nog opnemen in de aanpassing van het meerjarenplan waarbij de kredieten voor het komende boekjaar worden vastgesteld?
 • Wat gebeurt er in BBC met de saldi van de kredieten op het einde van het boekjaar?

3. BBC 2020 - Schema's met codes

In het bestand 'Schema's met codes' is schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard aangepast. Meer bepaald is de algemene rekening 6219 'Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage'  toegevoegd aan de rubriek 'I.A.2.b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel' en zijn de economischesectorcodes voor de algemene rekeningen 6500 'Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden' en 17 'Financiële schulden' gespecifieerd.

4. Boekhoudfiches

In de reeks boekhoudfiches BBC 2020 is fiche '0050 Vrijwilligerswerk en verenigingswerk' toegevoegd en hebben we fiche '2041 Gemeentefonds - aanvullende dotaties' uitgebreid met alle huidige aanvullende dotaties van het Gemeentefonds. 

Bij de boekhoudfiches BBC 2014 is fiche '0050 Vrijwilligerswerk en verenigingswerk' nieuw.

Nieuwsbrief van 5 november 2018

1. Digitale rapportering derde kwartaal 2018

Besturen moesten hun digitale rapportering over het derde kwartaal van 2018 uiterlijk 31 oktober 2018 aan ABB bezorgen. Deze rapportering moet de gegevens bevatten over de verrichte transacties van de eerste drie kwartalen van 2018. De besturen die hun digitale kwartaalrapportering nog niet hebben ingestuurd, moeten die deze week nog aan ABB bezorgen.  

Voor meer informatie over de kwartaalrapportering verwijzen wij graag naar de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?.

2. BBC 2020 - Nieuwe FAQ's!

Onze website over het lokaal bestuur bevat een aparte rubriek met informatie over BBC 2020, zoals de regelgeving en het ondersteunend materiaal (FAQ's, boekhoudfiches, concordantietabellen, enz.). In deze rubriek voegden we de volgende vijf FAQ's toe:

 • Moeten de lonen van het gemeentelijk onderwijzend personeel worden opgenomen in het meerjarenplan en de jaarrekening?
 • Wat verstaan we onder 'financiële risico's'?
 • Wanneer is er een aanpassing van het meerjarenplan nodig?
 • Kunnen we een prioritaire actie wijzigen of toevoegen zonder een aanpassing van het meerjarenplan vast te stellen?
 • Omvatten de schema's J1 en T2 van de opvolgingsrapportering ook de overgedragen kredieten?

Nieuwsbrief van 16 oktober 2018

1. BBC 2020 - Wijzigingsbesluiten BBC

Om de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 (BVR BBC) en het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (MB BBC) ook van toepassing te maken op de provincies en de autonome provinciebedrijven werden beide besluiten gewijzigd. Bekijk de wijzigingsbesluiten.

2. BBC 2020 - regelgeving en ondersteunend materiaal

Onze website over het lokaal bestuur bevat een aparte rubriek met informatie over BBC 2020, zoals de regelgeving en het ondersteunend materiaal (FAQ's, boekhoudfiches, concordantietabellen, enz.). In deze rubriek voegden we het volgende ondersteunende materiaal toe:

3. Boekhoudfiches

Bij de boekhoudfiches BBC 2020 pasten we de volgende fiches aan:

 • 1007 Pensioen burgemeester en schepenen (toevoeging betalingsverrichtingen);
 • 3050 Materiële steun (gewijzigde AR);
 • 6312 en 6313 Renteloze erfpacht met periodieke vergoedingen (opname afwijking verplichte boeking disconto);
 • 7901 Verwerking overschot of tekort van het boekjaar (verduidelijking commentaar).

In de reeks boekhoudfiches 2014 hebben we fiche 1008 Pensioen burgemeester en schepenen uitbreid met de betalingsverrichtingen.

Nieuwsbrief van 7 september 2018

1. Wijziging van de automatische feedback bij verwerking van een digitale rapportering

Onmiddellijk na de definitieve vaststelling van een beleidsrapport moet elk bestuur daar ook digitaal over rapporteren. Daarnaast moet er per kwartaal ook over de verrichte transacties worden gerapporteerd. Die digitale rapporteringen zijn opgemaakt in een elektronisch formaat dat speciaal ontwikkeld is voor de digitale uitwisseling van financiële rapportering. De inhoud ervan is dan ook geen leesbare tekst. 

Daarom ontvangt elk bestuur zowel bij de aanlevering als bij de verwerking van een digitale rapportering voortaan een beknopte bevestigingsmail van bbcdr@kb.vlaanderen.be. Die bevestiging bevat een verwijzing naar onze online applicatie waarmee iedereen zelf de schema's van de beleidsrapporten opnieuw kan samenstellen op basis van de aangeleverde digitale rapportering. Zo kan elk bestuur zelf op een eenvoudige manier nagaan of er overeenstemming is tussen de digitale rapportering en het vastgestelde beleidsrapport. Deze werkwijze vervangt de vroegere feedbackrapporten die een inhoudelijk cijferoverzicht bevatten.

De bevestigingen worden bij aanvang automatisch verstuurd aan de financieel directeur (gemeente en OCMW), de financieel beheerder (provincie) of de financieel verantwoordelijke (autonome gemeente- en provinciebedrijven en welzijnsverenigingen). Besturen die een andere contactpersoon of een wijziging van de contactgegevens willen doorgeven, kunnen dat melden via een mail aan bbcdr@kb.vlaanderen.be.

2. BBC 2020 - regelgeving en ondersteunend materiaal

Onze website over het lokaal bestuur bevat een aparte rubriek met informatie over BBC 2020, zoals de regelgeving en het ondersteunend materiaal (FAQ's, boekhoudfiches, concordantietabellen, enz.). In deze rubriek hebben we het volgende ondersteunend materiaal toegevoegd:

3. Boekhoudfiche

Op de website Lokaal Bestuur is boekhoudfiche 5109 over de overname van het gemeentelijk openbaar verlichtingsnet door Eandis gepubliceerd.

Nieuwsbrief van 27 juli 2018

1. Budgetinstructies voor boekjaar 2019

De lokale besturen beginnen weldra met de opmaak van het budget voor 2019. Dit boekjaar is het eerste na de lokale verkiezingen. Hierdoor is het niet verplicht om voorafgaand een aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 vast te stellen. Vanaf 2019 treden trouwens de meeste bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur in werking. Bovendien zal een aantal besturen vanaf dan de vernieuwde regelgeving over de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020) toepassen.

Afhankelijk van het moment van de vaststelling van het beleidsrapport gelden er andere procedurele regels. De besturen die vanaf 2019 de BBC 2020 toepassen zullen geen budget 2019, maar een éénjarig meerjarenplan vaststellen. Voor die gemeenten en hun OCMW's wordt dit een geïntegreerd beleidsrapport.

De omzendbrief BB 2018/KB/ABB 2018/2 brengt een aantal punten onder de aandacht bij de opmaak van de budgetten en de éénjarige meerjarenplannen voor 2019.

2. Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 moest overeenkomstig de decretale bepalingen worden vastgesteld tegen uiterlijk 30 juni 2018 en daarna binnen de twintig dagen aan het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) worden bezorgd. Terzelfdertijd moet daarover een digitale rapportering gebeuren. ABB heeft van de meeste besturen de vastgestelde jaarrekening 2017 en de digitale rapportering daarover ontvangen. Die financiële gegevens zijn zowel via de analysetool, als via de financiële profielen up to date en voor iedereen beschikbaar op de website Lokaal Bestuur.  

Besturen die nog geen vastgestelde jaarrekening 2017 hebben, moeten de gegevens over het ontwerp van de jaarrekening in een digitaal bestand aanleveren. Besturen die dat nog niet gedaan hebben, worden verzocht dat bestand zo snel mogelijk aan te leveren via het digitaal loket of de Management File Transfer (MFT) met als status 'voorlopig'.

3. Digitale rapportering tweede kwartaal 2018

De lokale besturen die de regels van de beleids- en beheerscyclus toepassen, moeten per kwartaal digitaal rapporteren over de geregistreerde transacties. Die rapportering moet de gegevens bevatten van alle verstreken kwartalen van het desbetreffende boekjaar en worden bezorgd tegen de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal waarop de rapportering betrekking heeft. Voor meer informatie over de kwartaalrapportering verwijzen wij graag naar de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?'.

De kwartaalrapportering over het tweede kwartaal 2018 moet dus tegen 31 juli 2018 aan ABB worden bezorgd. Besturen die deze kwartaalrapportering nog niet hebben bezorgd, worden verzocht om deze datum van indiening te respecteren.

Nieuwsbrief van 29 juni 2018

1. BBC 2020 - Ministerieel besluit BBC

Minister Homans heeft op 26 juni 2018 het ministerieel besluit ondertekend tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (MB BBC). Dat besluit geeft uitvoering aan het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de BBC. De tekst van het besluit en de bijbehorende bijlage met de schema's en de rekeningenstelsels kan je hier nalezen.

2. BBC 2020 - Ministerieel besluit starters 2019

De aangepaste BBC-regelgeving treedt in principe in werking vanaf 2020. De besturen die dat wensen kunnen de nieuwe regels al toepassen vanaf 2019. Via een ministerieel besluit van 26 juni heeft de minister een eerste reeks lokale besturen gemachtigd om de nieuwe en vereenvoudigde regels al vanaf 2019 te gebruiken. Het betreft 69 besturen: 29 gemeenten en hun OCMW, 10 autonome gemeentebedrijven en één welzijnsvereniging, De lijst van met de besturen in kwestie is hier te vinden. Besturen die dat nog niet gedaan hebben, kunnen hun aanvraag nog altijd insturen.

3. BBC 2020 - regelgeving en ondersteunend materiaal

Onze website over het lokaal bestuur bevat een aparte rubriek met informatie over BBC 2020, zoals de regelgeving en het ondersteunend materiaal (FAQ's, boekhoudfiches, het overzicht van de wijzigingen aan de rekeningenstelsels, concordantietabellen, informatie over de digitale rapportering, enz.). Daar werd recent ook het volgende nieuwe ondersteunend materiaal gepubliceerd:

4. Boekhoudfiches BBC 2014

Op de website is de boekhoudfiche 5108 over de overdacht van vast actief om niet gepubliceerd.

Nieuwsbrief van 27 april 2018

1. Digitale rapportering eerste kwartaal 2018

Alle besturen moeten tegen uiterlijk 30 april 2018 rapporteren over de transacties van het eerste kwartaal van 2018. De besturen die hun digitale kwartaalrapportering nog niet hebben ingestuurd, kunnen die volgende week nog aan ABB bezorgen.

Voor meer informatie over de kwartaalrapportering verwijzen wij graag naar de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ 'Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?'.

2. BBC 2020 - regelgeving en ondersteunend materiaal

De website lokaal bestuur bevat een aparte rubriek met informatie over BBC 2020, zoals de regelgeving en het ondersteunend materiaal (FAQ's, boekhoudfiches, het overzicht van de wijzigingen aan de rekeningenstelsels, concordantietabellen, informatie over de digitale rapportering, enz.). Recent werd de volgende nieuwe informatie gepubliceerd:

3. BBC 2020 - transacties tussen de gemeente en het OCMW

In BBC 2020 worden de onderlinge transacties tussen de gemeente en het OCMW niet geboekt als ontvangsten en uitgaven. De gemeente en het OCMW blijven twee afzonderlijke rechtspersonen en behouden elk hun eigen ontvangsten en uitgaven, maar de onderlinge transacties zijn louter interne verrichtingen binnen één rapporteringsentiteit en komen daarom niet tot uiting in de beleidsrapporten. Dat betekent echter niet dat er geen onderlinge stromen meer zullen zijn. De boekhoudfiche 8051 illustreert hoe die onderlinge transacties geboekt worden in de algemene en de budgettaire boekhouding.

4. BBC 2020 - interne facturatie tussen diensten van dezelfde rechtspersoon

Omwille van interne informatiebehoeften kunnen besturen ervoor kiezen om gebruik te maken van interne facturatie tussen verschillende diensten.

Een bestuur kan ervoor kiezen om de interne facturatie alleen in de algemene boekhouding te boeken, of om dat zowel in de algemene als in de budgettaire boekhouding te doen. Het is evenwel aangewezen om de interne facturatie steeds budgettair te boeken. Vervolgens heeft men bij het opmaken van de managementrapporten dan de keuze om de interne facturering wel of niet mee te nemen in de interne rapporten in kwestie. De manier waarop die verwerking kan gebeuren wordt geïllustreerd in boekhoudfiche 8050.

5. BBC 2020 - aanvraag vervroegde inwerkingtreding

De besturen die de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus al vanaf het boekjaar 2019 willen toepassen, kunnen dat nog altijd aanvragen. Kom te weten hoe je dat kan doen.

Nieuwsbrief van 3 april 2018

1. Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus definitief goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde op 30 maart 2018 het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus definitief goed. Dit besluit geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de  evaluatie van BBC.

De tekst van het besluit en het bijbehorend verslag aan de Vlaamse Regering kan je hier nalezen.

Met al je vragen hierover kan je terecht op bbcgop@vlaanderen.be.

2. BBC 2020

Op de website van ABB is een aparte rubriek gemaakt waarop alle informatie over BBC 2020, zoals de regelgeving en het ondersteunend materiaal (faq's, boekhoudfiches,...), zal komen. We vullen de pagina's binnen deze rubriek stelselmatig aan.  

Recent zijn gepubliceerd:

3. Boekhoudfiches

We hebben de boekhoudfiche 2021 over de aanvullende personenbelasting aangepast. Daarbij houden we rekening met de manuele ontvangsten waarover niet wordt gerapporteerd via het ICPC-systeem, maar die wel vervat zijn in de totale ontvangsten volgens de jaarlijkse staat 173X. Ze maakt tevens de aansluiting met de wijze waarop de administratiekosten worden opgenomen in de jaarlijkse staat 173X. En ze houdt er rekening mee dat het boekjaar 2017 een overgangsjaar is. De aangepaste boekhoudfiche omvat de periode van januari 2017 tot en met de afrekening van de voorschottenperiode in mei 2018. Gemeentebesturen die nog geen jaarlijkse staat 173X ontvingen  kunnen zich hiervoor tot de FOD Financiën wenden.

Nieuwsbrief van 31 januari 2018

1. Principiële goedkeuring ontwerp van besluit over de beleids- en beheerscyclus

De Vlaamse Regering keurde op 26 januari 2018 het ontwerp van besluit over de beleids- en beheerscyclus principieel goed. Het ontwerp geeft uitvoering aan de aangepaste regels over de beleids- en beheerscyclus die zijn opgenomen in het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en vertaalt een aantal verbetervoorstellen uit de  evaluatie van BBC.

De tekst van het ontwerp en het bijbehorend verslag aan de Vlaamse Regering kan je hier nalezen. Over deze teksten wordt nu het advies van de Raad van State gevraagd.

Ter informatie vind je hier ook het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus, met de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningenstelsels.

Met al je vragen hierover kan je terecht op bbcgop@vlaanderen.be.

2. ABB organiseert infosessies BBC 2020

In de loop van maart organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met de bestuursscholen tien informatiesessies over de gewijzigde regelgeving over de beleids- en beheerscyclus (BBC). De bepalingen over BBC in het decreet over het lokaal bestuur dat op 22 december 2017 door de Vlaamse Regering bekrachtigd werd en de uitvoeringsbesluiten over BBC komen er uitgebreid aan bod.

Besturen die vanaf het boekjaar 2019 willen starten met de nieuwe BBC-regels komen ook te weten wat ze daarvoor moeten doen.

De informatiesessie is gratis en bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de BBC zoals secretarissen, financieel beheerders, strategische coördinatoren, andere leden van het managementteam, personeel van de financiële dienst, mandatarissen, enz.

De sprekers op de informatiesessies werken bij het Agentschap Binnenlands Bestuur en zijn nauw betrokken geweest bij het totstandkomingsproces van de nieuwe BBC-regels.

Inschrijven is mogelijk via onderstaande linken. (...)

Nieuwsbrief van 26 januari 2018

1. Digitale rapportering 4e kwartaal 2017

Via de digitale rapportering over het 4e kwartaal rapporteren de lokale besturen uiterlijk op 31 januari 2018 over de transacties van 2017. Eurostat en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) baseren zich op die rapportering om een inschatting te maken van het ESR-vorderingensaldo van de lokale besturen.

Daarom is het belangrijk om niet alleen de deadline voor het insturen te respecteren, maar de gegevens ook zo volledig mogelijk te registreren. Als belangrijke transacties over 2017 (de lonen tot december 2017, de belastingontvangsten en subsidies die aan 2017 moeten worden toegerekend, de uitgaven voor goederen en diensten die in 2017 geleverd werden, de investeringsuitgaven die aan 2017 moeten worden toegerekend, enz.) pas in de tweede helft van januari 2018 geboekt kunnen worden, is het aangewezen om de digitale rapportering voor het 4e kwartaal van 2017 maar in de laatste week van januari 2018 aan ABB te bezorgen. Als de situatie dat vereist, kan de digitale rapportering over het 4e kwartaal uitzonderlijk bezorgd worden tegen uiterlijk 8 februari 2018.

Voor meer informatie over de kwartaalrapportering verwijzen wij graag naar de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ ‘Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden’.

2. De financiële analysetool

De financiële analysetool is een interessante tool die iedereen in staat stelt om allerhande rapporten te verkrijgen op basis van de gegevens uit de digitale rapportering. Onlangs hebben we die financiële analysetool wat aangepast. Maak kennis met deze nieuwe versie aan de hand van de geactualiseerde handleiding. In de handleiding tonen enkele voorbeelden hoe stap voor stap het gewenste rapport wordt opgevraagd.

3. De opmaak van een omgevingsanalyse

De opmaak van een omgevingsanalyse in het kader van de beleidscyclus dwingt de lokale en provinciale besturen stil te staan bij de context waarin ze functioneren. Deze nota reikt bouwstenen, nuttige informatie en linken naar interessante websites aan om de omgevingsanalyse in de praktijk uit te voeren.

De omgeving van een bestuur kan sterk verschillen van dat van een ander bestuur waardoor het beleid, gebaseerd op een degelijk uitgewerkte omgevingsanalyse, andere accenten heeft. In een periode van zes jaar kan een omgeving ook sterk veranderen. Trends kunnen afbuigen of plotselinge gebeurtenissen wijzigen de behoeften. Daarom beklemtoont de nota ook het dynamische karakter van een omgevingsanalyse.

De nota is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur, Audit Vlaanderen, de VVSG en de VVP.

4. FAQ

We hebben op de website een nieuwe FAQ gepubliceerd:

5. Algemene financieringsfondsen

Op 31 januari 2018 worden de volgende bedragen gestort:

 • het saldo van het Gemeentefonds 2017
 • het eerste kwartaalvoorschot (25%) van het Gemeentefonds 2018
 • het saldo (25%) van de aanvullende dotatie sectorale subsidies 2017.

Alle bedragen per bestuur en de volledige betalingskalender voor de algemene financieringsfondsen 2018 zijn te vinden op: http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fondsen