BBC-nieuwsbrieven 2016

Hieronder vindt u een overzicht van de in 2016  verstuurde BBC-nieuwsbrieven.

Wil u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijf u dan hier in.

Nieuwsbrief van 22 december 2016

1. Digitale rapportering 4e kwartaal 2015

Via de digitale rapportering over het 4e kwartaal rapporteren de lokale besturen uiterlijk op 31 januari 2017 over de transacties van 2016. Eurostat en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) baseren zich op die rapportering om een inschatting te maken van het ESR-vorderingensaldo van de lokale besturen.

Daarom is het belangrijk om niet alleen de deadline voor het insturen te respecteren, maar de gegevens ook zo volledig mogelijk te registreren. Als u belangrijke transacties over 2016 (de lonen tot december 2016, de belastingontvangsten en subsidies die aan 2016 moeten worden toegerekend, de uitgaven voor goederen en diensten die in 2016 geleverd werden, de investeringsuitgaven die aan 2016 moeten worden toegerekend, enz.) pas in de tweede helft van januari 2017 kunt boeken, is het aangewezen om de digitale rapportering voor het 4e kwartaal van 2016 maar in de laatste week van januari 2017 aan ABB te bezorgen. Als de situatie dat vereist, kan u de digitale rapportering over het 4e kwartaal uitzonderlijk bezorgen tegen uiterlijk 8 februari 2017.

Meer informatie over de kwartaalrapportering vindt u in de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ ‘Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?’

2. FAQ

Op de website zijn de volgende 2 nieuwe FAQ's verschenen:

3. Boekhoudfiches

De volgende nieuwe of aangepaste boekhoudfiches zijn op de website gepubliceerd:

Nieuwsbrief van 13 oktober 2016

1. Vrij gebruik deelrapportcodes

De limitatieve lijst voor het gebruik van deelrapportcodes is opgeheven. Voortaan kunnen besturen dat veld vrij gebruiken voor de koppeling van hun acties die aansluiten bij Vlaams beleid en waaraan specifieke rapporteringsverplichtingen zijn gekoppeld (bijvoorbeeld voor de erkenning als onroerenderfgoedgemeente, kinderarmoede, vluchtelingenproblematiek).

Voordien was het gebruik van die codes alleen toegestaan om te verwijzen naar een Vlaamse beleidsprioriteit die was gedefinieerd in de omzendbrief BZ/2012/3 van 26 oktober 2012. Meer informatie vindt u in deze FAQ.

2. Tool opmaak schema's BBC-beleidsrapporten

Op de website is een tool beschikbaar waarmee u de schema's van de BBC-beleidsrapporten en de toelichting kunt opmaken op basis van de digitale rapporteringen die de besturen daarover bezorgd hebben aan de Vlaamse overheid. De tool en de bijbehorende handleiding vindt u hier.

3. Controles beleidsrapporten

In het bestand 'Controles beleidsrapporten vanaf 2014' zijn in het werkblad 'MAR 2014' de volgende items aangepast:

 • de algemene rekeningen 2810, 2811, 2812, 2817, 2818 en 2819 kunnen ook door provinciebesturen worden gebruikt (provincies kunnen nog een participatie hebben in een intergemeentelijk samenwerkingsverband);
 • de algemene rekening 2830 kan ook door gemeentebesturen worden gebruikt (een gemeente kan deelnemen in een OCMW-vereniging);
 • de algemene rekeningen 712, 713, 715, 7170 en 7171, die men gebruikt voor de registratie van bepaalde voorraadwijzigingen, kunnen in de algemene boekhouding een debetsaldo hebben.

4. Boekhoudfiches BBC

De volgende nieuwe boekhoudfiches zijn op de website gepubliceerd:

Nieuwsbrief van 6 oktober 2016

1. Digitale rapportering 3e kwartaal 2016

Uiterlijk op 31 oktober moeten de besturen rapporteren over de transacties van de eerste drie kwartalen. Het is van belang dat u die deadline respecteert, maar het is niet nuttig om die kwartaalrapportering te vroeg door te sturen. We stellen vast dat heel wat besturen onvolledige gegevens aanleveren, doordat ze die rapportering sneller dan nodig doorsturen, waardoor een belangrijk deel van de transacties nog niet geboekt zijn.

Die onvolledige rapporteringen hebben een nadelig effect op de rapportering over de lokale besturen die ABB driemaandelijks aan het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) overmaakt. Het INR heeft minister Homans recent dan ook gevraagd om initiatieven te nemen om de kwaliteit en de volledigheid van de kwartaalgegevens verder te optimaliseren. Niet alleen de tijdigheid van de aanlevering is belangrijk, ook de volledigheid ervan. Daarom stuurt u uw rapportering bij voorkeur slechts een paar dagen voor de deadline in, zodat zo veel mogelijk transacties worden meegenomen.

De digitale kwartaalrapportering die u tegen uiterlijk 31 oktober 2016 bezorgt, moet alle gekende transacties bevatten voor de eerste drie kwartalen van 2016: de geboekte lonen van januari tot en met september 2016, de belastingontvangsten, de verworven subsidies, de uitgaven voor goederen en diensten en de investeringsuitgaven en -ontvangsten die aan die maanden moeten worden toegerekend, ... Als u belangrijke transacties over die eerste 9 maanden pas in de tweede helft van oktober kunt boeken, is het aangewezen om de digitale rapportering voor het derde kwartaal van 2016 maar in de laatste week van oktober aan ABB te bezorgen.

Ten slotte brengen we graag nog even in herinnering dat ook het correcte gebruik van de economischesectorcodes (ESC) belangrijk is in dit verband. De lijst met de verrichtingen waarvoor die ESC belangrijk is, vindt u hier op onze website.

Meer informatie over de kwartaalrapportering vindt u in de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ ‘Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden?’.

Nieuwsbrief van 20 juli 2016

1. Conceptnota BBC-evaluatie

De sectie BBC-forum op de website is aangevuld met de conceptnota over de evaluatie van BBC zoals op 15 juli 2016 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Ze beschrijft de vaststellingen uit de BBC-evaluatie en de krachtlijnen en voorstellen voor bijsturing van de regelgeving.

2. Omzendbrief BB 2016/2 - aanpassing meerjarenplannen 2014-2019 en opmaak budgetten 2017

Weldra maken alle besturen het budget voor 2017 op. Dat betekent dat ze eerst het meerjarenplan moeten aanpassen. Het vertrekpunt voor de opmaak van het budget is immers het aangepaste meerjarenplan 2014-2019, waar dat budget in moet passen. Deze omzendbrief brengt in dat verband enkele punten extra onder de aandacht.

3. Digitale rapportering 2e kwartaal 2016

Besturen moeten hun rapportering over het tweede kwartaal van 2016 tegen uiterlijk 31 juli 2016 aan ABB bezorgen. Besturen die dat nog niet gedaan hebben, moeten die rapportering zo snel mogelijk aanleveren via het digitaal loket. Om een kwalitatieve kwartaalrapportering aan te leveren, is ook de volledigheid van de gegevens van groot belang. De rapportering moet in principe dan ook alle transacties bevatten die betrekking hebben op de eerste twee kwartalen van 2016. Meer informatie over de kwartaalrapportering vindt u in de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ ‘Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden’.

4. Gemeentefonds – betaling 3e kwartaalvoorschot 2016

Op vrijdag 29 juli 2016 betaalt ABB aan de lokale besturen het derde kwartaalvoorschot voor 2016 van het gemeentefonds. De bedragen per bestuur vindt u op de website.

Nieuwsbrief van 15 juli 2016

1. BBC-data voortaan beschikbaar in een gebruiksvriendelijke nieuwe analysetool

Met de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus beschikt het Agentschap Binnenlands Bestuur over een schat aan informatie over de lokale besturen in Vlaanderen. Voortaan stellen we die informatie via onze website ook ter beschikking aan iedereen die meer informatie wil over de financiële en beleidsmatige situatie van de lokale besturen in Vlaanderen. Met deze toepassing kan u zelf analyses maken van die data.

De applicatie toont voor de gemaakte selectie steeds de meest recente gegevens die in de BBC-databank ter beschikking zijn. De BBC-databank wordt dagelijks aangevuld met nieuwe aanleveringen.

De handleiding toont hoe u op een eenvoudige manier de gewenste gegevens kan selecteren.

Nieuwsbrief van 9 juni 2016

1. Analyse van de jaarrekeningen 2014 van de Vlaamse OCMW’s

Op de website is er een analysenota over de jaarrekeningen 2014 van de Vlaamse OCMW’s gepubliceerd. In dit rapport ligt de focus in eerste instantie op de economische analyse van de gegevens van de budgettaire boekhouding. Daarbij worden de rekeninggegevens ook met de cijfers van de originele budgetten en de eindbudgetten van 2014 vergeleken.

2.  Economischesectorcodes lokale besturen

Het overzicht van de correcte economischesectorcodes (ESC) voor AGB's, APB's, OCMW-verenigingen en IGS is op basis van recente gegevens van het Instituut van de Nationale Rekeningen (INR) geactualiseerd.

We brengen hierbij ook graag nog even in herinnering dat het correct gebruik van de economischesectorcodes slechts bij een aantal verrichtingen belangrijk is. Voor de andere verrichtingen mag u gewoon de waarde NULL gebruiken. U vindt de lijst met die verrichtingen op onze website.

3. Boekhoudfiches BBC

De volgende boekhoudfiches zijn toegevoegd of aangepast:

Nieuwsbrief van 10 mei 2016

1. BBC-data beschikbaar als open data

Met de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus beschikt het Agentschap Binnenlands Bestuur over een schat aan informatie over de lokale besturen in Vlaanderen. Voortaan stellen we die informatie via onze website ook ter beschikking als open data. In die nieuwe toepassing kan u datasets naar keuze selecteren en downloaden. Daarmee kan u zelf aan de slag en kan u eigen toepassingen bouwen.

De applicatie toont voor de gemaakte selectie steeds de meest recente gegevens die in de BBC-databank ter beschikking zijn op het moment van de laatste update. De BBC-databank wordt dagelijks aangevuld met nieuwe aanleveringen.

U kan kiezen tussen twee versies:

 • de eerste versie wordt dagelijks vernieuwd en bevat alle gegevens, behalve de uitgebreide omschrijving van en commentaar bij de beleidsmatige aspecten (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties, enz.). Ze bevat wel de beknopte omschrijvingen;
 • de tweede versie wordt wekelijks vernieuwd en bevat alle gegevens.

De BBC-data zullen op 12 mei ook het voorwerp zijn van een hackathon tijdens Shopt-IT, een overheidscongres van de Vlaamse ICT-Organisatie (V-ICT-OR).

De open data zijn vooral bedoeld voor wie geïnteresseerd is in de pure data, bijvoorbeeld om zelf een app mee te ontwikkelen en om ze te combineren met andere data. Dit is slechts een eerste stap in de verdere ontsluiting van de BBC-data. Daarnaast is ABB momenteel bezig met het uitwerken van bijkomende tools, waarmee elke gebruiker zelf analyses zal kunnen maken. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van de verdere evoluties op dat vlak.

Nieuwsbrief van 28 april 2016

1. Digitale rapportering 1e kwartaal 2016

Besturen moeten hun rapportering over het eerste kwartaal van 2016 tegen uiterlijk 30 april 2016 aan ABB bezorgen. Besturen die dat nog niet gedaan hebben, moeten die rapportering zo snel mogelijk aanleveren via het digitaal loket. Meer informatie over de kwartaalrapportering vindt u in de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ ‘Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden’.

2. De digtiale rapportering in de beleids- en beheerscyclus

Waarom moeten de lokale besturen die BBC toepassen een digitale rapportering (BBC-DR) opmaken? Hoe is die rapportering opgebouwd en wie gebruikt die informatie? Wanneer moet ze worden bezorgd, welk verwerkingsproces schuilt er achter en wat is het nut ervan voor u? In dit artikel op de website leest u er alles over.

3. FAQ's BBC

Hoe verloopt de boekhoudkundige verwerking van prijssubsidies van de gemeente aan het autonome gemeentebedrijf? De volgende FAQ verschaft duidelijkheid: Hoe moet een AGB prijssubsidies boeken?

4. Boekhoudfiches BBC

De volgende boekhoudfiches werden toegevoegd of aangepast:

5. Gemeentefonds

Op vrijdag 29 april betaalt ABB aan de lokale besturen de volgende bedragen:

 • de aandelen van de gemeenten en OCMW’s in het tweede kwartaalvoorschot van het Gemeentefonds voor 2016;
 • 50% van de gemeentelijke aandelen in de 7 sectorale subsidies die sinds 1 januari 2016 zijn geïntegreerd in het Gemeentefonds (lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking en integratie);
 • de volledige aandelen van de gemeenten in de Eliacompensatie.

De bedragen per bestuur voor de bovenstaande subsidies vindt u op de website.

Nieuwsbrief van 20 april 2016

1. Financieel profiel van de Vlaamse gemeenten

Geïnteresseerd in de financiële toestand van uw gemeentebestuur? Wil u de investeringen van uw bestuur vergelijken met die van andere besturen? Wil u nagaan hoe de exploitatie of de belastingdruk van uw bestuur zich verhouden tot het Vlaamse gemiddelde?

Dat kan u allemaal te weten komen in het financieel profiel van de Vlaamse gemeenten, dat ABB ter beschikking stelt op zijn website.

In de nieuwe versie zijn de jaarrekeningen 2008-2014 verwerkt en de aangepaste meerjarenplannen 2014-2019 waarvoor de gegevens vóór 5 april 2016 werden aangeleverd.

Nieuwsbrief van 19 februari 2016

1. BBC-evaluatie in het BBC-forum

De sectie BBC-forum op de website is aangevuld met het ontwerpverslag van de vergadering van 25 november 2015 en de eerste ontwerpen voor de bijsturing van de regelgeving over de BBC (decreet, memorie van toelichting, uitvoeringsbesluiten en bijbehorende schema’s). De ontwerpteksten en bijbehorende schema’s zijn louter interne werkdocumenten van het agentschap, zonder officiële status.

2. Overzicht belastingopbrengsten per gemeente

Het overzicht met de opbrengsten van de verschillende gemeentebelastingen werd op basis van de gegevens van de jaarrekeningen 2014 geactualiseerd.

3. Bericht van derden: Deloitte – Seminarie ‘Goed financieel bestuur in de lokale sector’

Deloitte organiseert op 3 en 10 maart 2016 een seminarie over goed financieel bestuur in de lokale sector dat gericht is op de schepenen van Financiën. Meer informatie over dit seminarie vindt u hier.

4. Bericht van derden: IBR-ICCI - Studienamiddag ‘Financiële verslaggeving van lokale besturen’

IBR-ICCI organiseren op donderdag 17 maart 2016 in het auditorium van de Nationale Bank van België een studienamiddag over de financiële verslaggeving van lokale besturen en best practices ter zake.

Twee grote onderwerpen komen hierbij aan bod: Enerzijds de uitdagingen bij de financiële rapportering van lokale besturen, en anderzijds het versterken van de kwaliteit van die financiële informatie. Bedrijfsrevisoren kunnen lokale besturen hierbij ten dienste zijn.

Tijdens de studienamiddag zal er simultane vertaling beschikbaar zijn.

Programma : http://revisorevents.be/

Nieuwsbrief van 28 januari 2016

1. Analyse jaarrekeningen gemeenten over de periode 2007-2014

Op de website werd de analysenota over de jaarrekeningen 2014 van de Vlaamse gemeenten geactualiseerd.

We vergelijken de cijfers voor 2014 ook met de jaarrekeningen van de voorgaande jaren (tot 2007). Deze versie is gebaseerd op een volledige set van jaarrekeningen, ook voor 2014.

2. Digitale rapportering 4e kwartaal 2015

Besturen moeten hun rapportering over het vierde kwartaal van 2015 tegen uiterlijk 31 januari 2016 aan ABB bezorgen. Besturen die dat nog niet gedaan hebben, kunnen die rapportering best zo snel mogelijk aanleveren via het digitaal loket. Meer informatie over de kwartaalrapportering vindt u in de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ ‘Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden’.

3. Aangepast meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016: tips voor inzending via digitaal loket

Besturen bezorgen de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 via het digitaal loket aan de toezichthoudende overheid. Voor een correcte publicatie van uw beleidsrapporten op de website van ABB, is het belangrijk om bij de inzending de correcte parameters te gebruiken:

 • ‘type besluit’: voor de aanpassing van het meerjarenplan gebruikt u “meerjarenplan”, voor het budget kiest u “budget” als type besluit.
 • ‘status’: de aanpassing van het meerjarenplan krijgt de status “herziening”, voor het budget kiest u “origineel” als status.
 • ‘boekjaar’: de aanpassing van het meerjarenplan heeft het beginjaar van het initiële meerjarenplan als boekjaar.

Een overzicht met meer handige tips voor het gebruik van het digitaal loket Binnenland voor de aanlevering van de BBC-beleidsrapporten en de digitale rapportering vindt u hier.

Meer informatie over de werking van het Digitaal Loket 

Voor vragen over het Digitaal Loket kunt u terecht bij de helpdesk: mijnbinnenland@vlaanderen.be

4. Rapport afstemming BBC – gemeentelijke saneringsbijdrage

Trifinance voerde in opdracht van VMM, VVSG en InterRio en met medewerking van ABB bij de lokale besturen een bevraging uit over de mogelijkheden voor een betere afstemming tussen BBC en de financiële rapportering over de gemeentelijke saneringsbijdrage aan VMM. Het eindrapport met de analyse en de conclusies vindt u op onze website. De vaststellingen en voorstellen van oplossing worden mee opgenomen in het traject van evaluatie van BBC.

5. Gemeentefonds - definitieve afrekening 2015 en 1e kwartaalvoorschot 2016

Op vrijdag 29 januari 2016 betaalt ABB aan de lokale besturen het eerste kwartaalvoorschot voor 2016 en het saldo van de eindafrekening van het gemeentefonds 2015. De bedragen per bestuur vindt u op de website.

6. Bericht van derden: Instituut voor de Overheid – Vragenlijst besparingen lokale besturen

In het kader van LocRef COST-Action (LocRef), een netwerk specifiek gericht op bestuurskundig onderzoek binnen Europese lokale besturen, lanceert het Instituut voor de Overheid (KU Leuven) begin februari een online vragenlijst waarin bevraagd wordt hoe de Vlaamse lokale besturen omgaan met besparingen en kostenreductie. Elke secretaris en financieel beheerder krijgt een e-mail toegestuurd met de vraag om de vragenlijst in te vullen. Deze bestaat uit 21 inhoudelijke en 7 profielvragen.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen over de besparingsplannen in de Vlaamse lokale besturen hopen de onderzoekers dat zoveel mogelijk respondenten de vragenlijst invullen. De resultaten van die vragenlijst zullen naar goede gewoonte na verwerking beschikbaar gesteld worden.