BBC-nieuwsbrieven 2015

Hieronder vindt u een overzicht van de in 2015 verstuurde nieuwsbrieven.

Wil u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijf u dan hier in.

Nieuwsbrief van 18 december 2015

1. Voorschotregeling aanvullende personenbelasting

Doordat de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB) voor 2015 voor de meeste gemeenten lager zullen zijn dan initieel geraamd, keert de federale overheid in december een voorschot van 50,3 miljoen euro uit aan de Vlaamse gemeenten. Dat voorschot zal gecompenseerd worden in de doorstortingen van het eerste semester van 2016. De boekhoudkundige verwerking van dat voorschot wordt toegelicht in deze FAQ op de website.

2. Nota ‘Wettelijke pensioenen van statutair personeel en mandatarissen’ geactualiseerd

De nota over de boekhoudkundige verwerking van pensioenovereenkomsten van lokale besturen met een derde werd geactualiseerd. U leest de nieuwe tekst hier.

3. Digitale rapportering aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2016

De digitale rapporteringen over de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 moeten pas via het digitaal loket worden doorgestuurd als die beleidsrapporten door de raad zijn vastgesteld. Het is niet aangewezen om voordien al ontwerpen via een voorlopige aanlevering in te sturen.

4. De periode van het aangepaste meerjarenplan

De periode van het meerjarenplan voor deze bestuursperiode blijft minstens de boekjaren 2014-2019 omvatten. Bij de aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2016 moet het bestuur in het beleidsrapport en in de digitale rapportering daarover dus ook minstens de boekjaren 2014 tot 2019 opnemen. Meer informatie vindt u hier.

5. BBC-evaluatie in het BBC-forum

Om een structureel overlegplatform te creëren voor conceptuele en strategische discussies in verband met de beleids- en beheerscyclus werd het BBC-forum opgericht. Momenteel staat de evaluatie van de BBC daar op de agenda. U kan het overzicht van de vaststellingen en de verslagen van deze vergaderingen hier raadplegen.

6. Boekhoudfiches BBC

Er is een nieuwe boekhoudfiche op de website gepubliceerd: 5030 DBFM-overeenkomst - Scholen van Morgen.
In de boekhoudfiche 3420 (Service Flats Invest) werd het beleidsveld voor de boeking van de intresten aangepast.

7. Audit Vlaanderen: rapport over eerste organisatie-audits in lokale besturen

Recent publiceerde Audit Vlaanderen het rapport met vaststellingen en aanbevelingen uit de eerste reeks organisatie-audits in 54 lokale besturen. Het volledige rapport kan u hier lezen.

 

Nieuwsbrief van 27 oktober 2015

1. Rapportering 3e kwartaal 2015

Besturen moeten hun rapportering over het derde kwartaal van 2015 tegen uiterlijk 31 oktober 2015 aan ABB bezorgen. Besturen die dat nog niet gedaan hebben, kunnen die rapportering best zo snel mogelijk aanleveren via het digitaal loket. Meer informatie over de kwartaalrapportering vindt u in de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ ‘Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden’.

2. Status aangepast meerjarenplan 201-2019 en budget 2016 voor inzending via digitaal loket

Besturen bezorgen de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2016 via het digitaal loket aan de toezichthoudende overheid. Voor een correcte publicatie van uw beleidsrapporten op de website van ABB, is het belangrijk om bij de inzending de correcte parameters te gebruiken:

‘type besluit’: voor de aanpassing van het meerjarenplan gebruikt u “meerjarenplan”, voor het budget kiest u “budget” als type besluit.
‘status’: de aanpassing van het meerjarenplan krijgt de status ‘herziening’.

Een overzicht met meer handige tips voor het gebruik van het digitaal loket Binnenland voor de aanlevering van de BBC beleidsrapporten en de digitale rapportering vindt u op onze website.

Meer informatie over de werking van het Digitaal Loket vindt u hier.

Voor vragen over het Digitaal Loket kunt u terecht bij de helpdesk: mijnbinnenland@vlaanderen.be

3. Analyse jaarrekeningen gemeente over de periode 2007-2014

Op de website werd een analyse toegevoegd over de jaarrekeningen 2007 - 2014 van de gemeentebesturen. Ook de tabel met de bijhorende gegevens vindt u daar.

4. Analyse Vlaamse lokale besturen geconsolideerd

De website bevat nu ook een analyse van de financiële toestand van de Vlaamse lokale besturen op geconsolideerd niveau. Ook de tabellen met de gegevens waarop die analyse gebaseerd is, zijn opgenomen.  

5. Boekhoudfiches BBC

De volgende nieuwe boekhoudfiches zijn recent op de website gepubliceerd:

5300 Integratie van een AGB in de gemeente
6403 Eenmalige subsidie VIPA
7201 Herwaardering financiële vaste activa

6. Verouderde mededeling bij overschrijvingen van de Vlaamse overheid naar de lokale besturen

Besturen melden ons dat de mededeling van financiële transacties tussen Vlaanderen en de lokale besturen soms nog een verwijzing naar de oude functioneel-economische code bevat (NGB, NOB, NPB). De bank van het bestuur voegt die code soms nog toe als extra informatie. Om die mededeling te wijzigen, neemt u best rechtstreeks contact op met uw bankinstelling.  

 

Nieuwsbrief van 28 juli 2015

1. Rapportering 2e kwartaal 2015

Besturen moeten hun rapportering over het tweede kwartaal van 2015 tegen uiterlijk 31 juli 2015 aan ABB bezorgen. Besturen die dat nog niet gedaan hebben, kunnen die rapportering best zo snel mogelijk aanleveren via het digitaal loket. Meer informatie over de kwartaalrapportering vindt u in de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ ‘Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden’.

2.  Inzending jaarrekening 2014 enkel via het digitaal loket

Heel wat besturen bezorgen de door de raad vastgestelde jaarrekening en het raadsbesluit daarover nog altijd op papier aan de toezichthoudende overheid. Dat is niet meer nodig. De besturen kunnen de BBC-beleidsrapporten en de raadsbesluiten over die beleidsrapporten enkel via het digitaal loket op een rechtsgeldige manier aan de Vlaamse overheid bezorgen.
Meer informatie over de werking van het Digitaal Loket vindt u hier.
Voor vragen over het Digitaal Loket kunt u terecht bij de helpdesk: mijnbinnenland@vlaanderen.be

3. Boekhoudfiches BBC

De boekhoudfiche 2051 (regularisatiepremie contingentgesco’s) werd aangepast om ze volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de omzendbrief BB 2015/2 over de aanpassingen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016.

 

Nieuwsbrief van 17 juli 2015

1. Omzendbrief BB 2015/2 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de opmaak van de budgetten 2016

Weldra maken alle besturen het budget voor 2016 op. Dat betekent dat ze eerst het meerjarenplan moeten aanpassen. Het vertrekpunt voor de opmaak van het budget is immers het aangepaste meerjarenplan 2014-2019, waar dat budget in moet passen. Deze omzendbrief brengt in dat verband enkele punten extra onder de aandacht.

2. Nieuwe ramingen gemeentefonds 2016-2021 beschikbaar op website ABB

U vindt de nieuwe ramingen voor het Gemeentefonds voor de jaren 2016-2021 hier. De nieuwe ramingen houden rekening met een jaarlijkse groeivoet van het Gemeentefonds van 3,5% en met een aantal geactualiseerde parameters. Ook de bedragen van de Elia-compensatie en de aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sectorale subsidies vindt u hier.

 

Nieuwsbrief van 24 juni 2015

1. Rapporten en analyses gemeentebesturen

Op de website hebben we een analyse gepubliceerd van de aangepaste meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015 op basis van de gegevens die we op 1 april 2015 ter beschikking hadden. U vindt de cijfers van de aangepaste meerjarenplannen 2014-2019 waarop die analyse is gebaseerd zowel vanuit economisch als vanuit functioneel perspectief ook terug in afzonderlijke tabellen.

2. Timing jaarrekening 2014

De raad moet de jaarrekening vaststellen in het eerste semester van het daaropvolgende jaar. Het bestuur moet een afschrift van die vastgestelde jaarrekening (het beleidsrapport) binnen twintig dagen bezorgen aan de provinciegouverneur. Tegelijkertijd moet het ook de digitale rapportering (BBC-DR) aan de Vlaamse Regering bezorgen. Besturen die op 30 juni 2015 nog geen vastgestelde jaarrekening hebben, moeten de gegevens over het ontwerp van de BBC-jaarrekening 2014 in een digitaal bestand aanleveren. Ze moeten de jaarrekening en de digitale rapportering over de jaarrekening of het ontwerp van jaarrekening dus tegen uiterlijk 20 juli insturen.

3. Aanlevering digitale rapportering jaarrekening 2014

Het bestuur moet zowel de vastgestelde jaarrekening als de digitale rapportering over de jaarrekening of het ontwerp van jaarrekening insturen via het digitaal loket. In de digitale rapportering over de vastgestelde jaarrekening of de ontwerpgegevens, moet men ook de stand van het eindbudget aanleveren. Dat betekent dat er 2 aanleveringen moeten gebeuren met telkens twee bestanden: een XML- bestand en een XBRL-bestand voor de jaarrekening of het ontwerp van jaarrekening en een XML- bestand en een XBRL-bestand voor het eindbudget.

4. Status aanlevering digitale rapportering jaarrekening 2014

De status voor de aanlevering van de digitale rapportering is verschillend naargelang het gaat om een door de raad vastgestelde jaarrekening (status “origineel”) of de gegevens over het ontwerp van de jaarrekening (status “voorlopig”). Meer informatie over de te gebruiken status leest u in de FAQ ‘Welke status krijgt de digitale rapportering over de jaarrekening’

 

Nieuwsbrief van 22 mei 2015

1. Financieel profiel van de Vlaamse gemeenten

Op de website is een nieuwe versie van de financiële profielen van de gemeenten beschikbaar waarin:

 • de gegevens van de jaarrekeningen 2013 van alle gemeenten verwerkt zijn;
 • de analyse loopt over de periode 2008-2013 (jaarrekeningen) en 2014-2019 (aangepaste meerjarenplannen);
 • twee nieuwe tabbladen werden toegevoegd:
  • Een tabblad waarop u een gemeente kan vergelijken met andere gemeenten (tot vier, zelf te kiezen, gemeenten);
  • Een tabblad dat de jaarlijkse gedetailleerde gegevens toont van het geheel van de Vlaamse gemeenten voor de periode 2008-2019;
 • een aantal inhoudelijke verfijningen werden aangebracht:
  • de rubriek over de budgettaire resultaten werd herschikt en er werd een nieuw tussenresultaat toegevoegd: het primair budgettair resultaat (de som van de exploitatie- en de investeringsverrichtingen);
  • aan de financiële schulden werden ook de algemene rekeningen 43 toegevoegd en het onderscheid in de schulden op korte en lange termijn beter getoond.
  •  

Nieuwsbrief van 12 mei 2015

1. Aandachtspunten opmaak jaarrekening 2014

Momenteel zijn de besturen bezig met de opmaak van de jaarrekening over 2014. Voor veel besturen is het de eerste jaarrekening volgens BBC, wat bijkomende inspanningen vraagt. Daarom willen we wijzen op enkele bijzondere punten waar de besturen zeker ook rekening mee moeten houden om te voldoen aan de minimale kwaliteitsvereisten inzake het waar en getrouw beeld: de aansluiting tussen de algemene en de budgettaire boekhouding, de aansluiting tussen het papieren beleidsrapport en de digitale rapportering, de correcte en volledige informatie voor de raadsleden en de opmaak en correcte toepassing van de waarderingsregels.

Meer informatie en enkele tips vindt u op onze website.

2. Aansluiting algemene en budgettaire boekhouding

Een van de aandachtspunten bij de opmaak van de jaarrekening is de aansluiting tussen de algemene en de budgettaire boekhouding. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in één geïntegreerd registratiesysteem en moeten dus perfect op elkaar aansluiten. Als de software nog geen module bevat om dergelijke controles uit te voeren, kunnen de besturen hiervoor ook gebruik maken van het schemaatje op onze website.

3. Gebruik digitaal loket

De besturen moeten hun beleidsrapporten via het digitaal loket bezorgen aan de toezichthoudende overheid. Op onze website vindt u tien handige tips voor het gebruik van het digitaal loket Binnenland voor de aanlevering van de BBC beleidsrapporten en de digitale rapportering.

4. Digitale rapportering over de jaarrekening

Net als over de andere beleidsrapporten moeten de besturen ook over de jaarrekening digitaal rapporteren aan Vlaanderen. Daarbij moeten niet enkel  de gegevens van de jaarrekening zelf worden bezorgd, maar ook de laatste stand van het budget. De digitale rapportering bestaat in dit geval dus uit vier bestanden: twee XML- bestanden en twee XBRL-bestanden.

 

Nieuwsbrief van 4 mei 2015

1. Rapportering 1ste kwartaal 2015

Besturen moeten hun rapportering over het eerste kwartaal van 2015 tegen uiterlijk 30 april 2015 aan ABB bezorgen. Besturen die dat nog niet gedaan hebben, kunnen die rapportering best zo snel mogelijk aanleveren via het digitaal loket. Meer informatie over de kwartaalrapportering vindt u in de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ ‘Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden’.

2. Tien tips voor inzending van BBC-beleidsrapporten en digitale rapportering via het Digitaal loket

Om de inzending van de BBC-beleidsrapporten en de digitale rapportering (BBC-DR) via het digitaal loket Mijn Binnenland zowel voor de besturen als voor ABB efficiënter te laten verlopen, is er een lijstje met tien handige tips voor inzending op onze website gepubliceerd.

3. Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat – Revisorale voorbeeldverslagen inzake BBC

Voor de drie luiken binnen de beleids- en beheerscyclus van de revisorale controle van autonome gemeente- en provinciebedrijven heeft het Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat (icci) in samenwerking met de Commissie Normen voor de Beroepsuitoefening van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR) een bundel met drie voorbeeldverslagen uitgewerkt. U kan deze bundel hier raadplegen.

4. Controles beleidsrapporten

In het bestand ‘Controles beleidsrapporten vanaf 2014’ is de volgende correctie gebeurd: in het werkblad BNWK 2014 werd onder de liquide middelen algemene rekening 4071 verwijderd. Deze rekening bestaat immers niet vermits ze niet in het genormaliseerd stelsel van de algemene rekeningen is opgenomen.

5. FAQ’s BBC

De onderstaande FAQ’s zijn recent op de website gepubliceerd:

 • Uit welke onderdelen bestaat de jaarrekening?
 • Welke informatie wordt opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening?
 • Uit welke onderdelen bestaat het budget?
 • Welke informatie wordt opgenomen in de toelichting bij het budget?
 • Uit welke onderdelen bestaat een budgetwijziging?
 • Uit welke onderdelen bestaat het meerjarenplan?
 • Welke informatie wordt opgenomen in de toelichting bij het meerjarenplan?
 • Uit welke onderdelen bestaat een aanpassing van het meerjarenplan?
 • Welke algemene rekeningen kan u gebruiken in samenhang met overlopende rekeningen?
 • Welke algemene rekeningen kan u gebruiken in samenhang met wachtrekeningen?

6. Boekhoudfiches BBC

De volgende boekhoudfiches werden aangepast:

Nieuwsbrief 2 april 2015

1.  Nota ‘Wettelijke pensioenen van statutair personeel en mandatarissen’

De lokale besturen zijn verplicht om hun personeelsleden, hun uitvoerende mandatarissen en hun rechthebbenden een pensioen te garanderen. Er bestaat echter een fundamenteel onderscheid in de wettelijke pensioenregeling naargelang het gaat om statutair, contractueel of politiek personeel. Deze nota biedt u een overzicht van de verschillende pensioenstelsels en de boekhoudkundige verwerking ervan in de lokale besturen. Zie ook de boekhoudfiches:
- 1008 Pensioen burgemeester en schepenen
- 1009 Pensioen mandatarissen via beheersovereenkomst verzekeringsinstelling (belegging)

2. Studie UGent - Analyse responsabiliseringsbijdrage

De universiteit van Gent heeft in opdracht van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur een analyse gemaakt van de correcte boekhoudkundige verwerking van de responsabiliseringsbijdrage in BBC. Het rapport van die analyse is beschikbaar op onze website. De principes worden ook geïllustreerd in de boekhoudfiche 1203 Responsabiliseringsbijdrage (zie ook punt 8 van deze nieuwsbrief).

3. Infrax – boekhoudkundige verwerking van bijkomende aandelen

Infrax West kent jaarlijks aan de gemeenten bijkomende aandelen toe voor de gemeentelijke tussenkomst die verleend werd bij het ondergronds brengen van de leidingen voor de elektriciteits- en kabeltelevisienetten. De toekenning gebeurt op basis van de intrinsieke waarde van een aandeel op 31 december van het vorige jaar.

De gemeentelijke tussenkomst, die in de loop van het jaar wordt verleend voor het ondergronds brengen van de leidingen, wordt geboekt als een toegestane investeringssubsidie (MAR 664).

De toekenning van de bijkomende aandelen die blijkt uit de bevestiging van Infrax West wordt geboekt als een schenking van financiële vaste activa in een intergemeentelijk samenwerkingsverband (MAR 2810 @ MAR 159) tegen de nominale waarde van de aandelen.

4. Economische sectorcodes - vereenvoudigde lijst

Vooral in de planningsfase, maar ook dikwijls in de uitvoeringsfase, hebben heel wat besturen moeite om de correcte economische sectorcode (ESC) op te nemen in de registratie van de (geraamde) transacties.

Daarom heeft ABB in overleg met het Instituut der Nationale Rekeningen (INR) een beperkte lijst van algemene rekeningen opgesteld waarvoor het absoluut noodzakelijk is om de correcte ESC te gebruiken.

Voor de andere algemene rekeningen is het voor ABB en voor het INR minder essentieel welke ESC er wordt gebruikt omdat ze kan worden afgeleid uit de economische aard van de transactie. Voor die algemene rekeningen mag in de digitale rapportering over de beleidsrapporten daarom ofwel de toepasselijke ESC opgenomen worden ofwel “NULL”.

De lijst van algemene rekeningen waarvoor altijd de correcte ECS moet worden opgenomen, vind je hier.

Die lijst betreft in hoofdzaak de volgende transactiesoorten: ontvangen en toegestane subsidies, (des)investeringen in financiële vaste activa, verkoop van materiële vaste activa en de ontvangsten en uitgaven uit het liquiditeitenbudget.

5. Concordantielijst algemene rekeningen BBC  naar algemene rekeningen van ondernemingen

Ter ondersteuning van de autonome gemeente- en provinciebedrijven, die naast de BBC-jaarrekening ook een jaarrekening volgens de schema’s voor ondernemingen moeten opmaken, is er een conversielijst beschikbaar die het mogelijk maakt om:

 • ofwel op basis van de algemene rekeningen van BBC rechtstreeks de jaarrekeningen van de ondernemingen op te maken (zowel naar volledig als naar verkort model);
 • ofwel de algemene rekeningen van BBC te converteren naar algemene rekeningen van de ondernemingen.

6. Parlementaire vragen en antwoorden met betrekking tot BBC

Recent werd aan Minister Homans een schriftelijke vraag gesteld om gestructureerd overleg mogelijk te maken tussen de Vlaamse overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur en de betrokken informaticabedrijven zodat de functionaliteit van de gebruikte BBC-software ten aanzien van de lokale besturen tijdig kan worden gegarandeerd.

Vraag en antwoord kan u raadplegen op de website van het Vlaams Parlement.

7. FAQ’s BBC

De onderstaande FAQ is recent gewijzigd:

8. Boekhoudfiches BBC

Op de website is er een nieuwe boekhoudfiche toegevoegd:

De volgende boekhoudfiches zijn aangepast:

Nieuwsbrief van 23 maart 2015

1. Verwerking van thesauriebewijzen op korte termijn

De lokale besturen financieren zich niet langer alleen nog met klassieke bankleningen met periodieke kapitaalsaflossingen. Ze maken meer en meer gebruik van alternatieve financiering en kiezen in bepaalde situaties voor een financiering op korte termijn via de uitgifte van kortlopend schuldpapier op de kapitaalmarkt. De informatie voor de verwerking van die thesauriebewijzen op korte termijn (minder dan 1 jaar) in BBC vindt u hier.

2. Ondersteunende schema’s

In het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 worden de modellen vastgesteld voor de diverse onderdelen van de beleidsrapporten. Soms bestaat lokaal de behoefte om bijkomende informatie te verschaffen  in de schema’s. Op vraag van de lokale besturen werden daarom nieuwe ondersteunende schema’s ontwikkeld.

Deze schema’s zijn niet verplicht, maar facultatief. Besturen kunnen ze gebruiken om bepaalde informatie voor de raadsleden transparanter voor te stellen in de beleidsrapporten. De schema’s bieden immers de mogelijkheid om bijkomende informatie te geven over:

 • de financiële schulden op korte termijn;
 • de impact van gemotiveerde ramingen op het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar die nog niet verwerkt werden in een budgetwijziging;
 • kapitaalswijzigingen van een AGB of APB. 

Omdat deze alternatieve schema's eigenlijk een loutere verduidelijking zijn van de officiële schema’s, mogen besturen ze ook gebruiken ter vervanging van de officiële schema’s.

 

Nieuwsbrief 10 februari 2015

1. Rapportering 4de kwartaal 2014 - Herinnering

In het kader van de Europese rapporteringsverplichtingen (de zogenaamde Sixpack) is ABB verplicht om heel binnenkort te rapporteren over de ontvangsten en de uitgaven van het vierde kwartaal van de lokale besturen.  Wij dringen er bijgevolg bij de besturen die deze rapportering nog niet aan ABB hebben bezorgd op aan om deze onverwijld aan te leveren via het digitaal loket.

Meer informatie over de kwartaalrapportering vindt u in de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ ‘Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden’.

 

Nieuwsbrief 29 januari 2015

1. Digitale rapportering en digitaal toezicht BBC-beleidsrapporten voortaan exclusief via het digitaal loket

Vanaf 5 januari 2015 kan de digitale rapportering over de BBC-beleidsrapporten (BBC-DR) enkel via het digitaal loket op een rechtsgeldige manier aan de Vlaamse overheid worden bezorgd. Dat is immers de enige manier die op de website van het agentschap staat vermeld en het ministerieel besluit van 9 juli 2013 verwijst expliciet naar het digitaal loket op die website.

Ook om de beleidsrapporten (en de raadsbesluiten daarover) aan de toezichthoudende overheid te bezorgen moet uw bestuur voortaan gebruik maken van het digitaal loket.

Meer informatie over de werking van het Digitaal Loket vindt u hier.

U vindt daar ook de handleidingen die u op weg zullen helpen.

Voor vragen over het Digitaal Loket kunt u terecht bij de helpdesk: mijnbinnenland@vlaanderen.be.

2. Overeenkomst alfagebruiker m.b.t. het gebruik van het digitaal loket

Om het digitaal loket te kunnen gebruiken, en dus te voldoen aan de decretale vereisten met betrekking tot de digitale rapportering in het kader van BBC (BBC-DR) en het bestuurlijk toezicht (zie ook punt 1), moet ABB in het bezit gesteld worden van een overeenkomst alfagebruiker. ABB schreef hiervoor op 15 oktober 2015 een brief aan de OCMW-voorzitter van alle OCMW’s en OCMW-verenigingen van publiek recht. Wij verzoeken de OCMW’s en OCMW-verenigingen van publiek recht waarvan we nog geen overeenkomst alfagebruiker mochten ontvangen, ons deze overeenkomst ten spoedigste via mail aan mijnbinnenland@vlaanderen.be te bezorgen.

3. Rapportering 4de kwartaal 2014

Besturen moeten hun rapportering over het vierde kwartaal van 2014 tegen uiterlijk 31 januari aan ABB bezorgen. Besturen die dat nog niet gedaan hebben, kunnen die rapportering best zo snel mogelijk aanleveren via het digitaal loket. Meer informatie over de kwartaalrapportering vindt u in de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ ‘Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden’.

4. FAQ’s BBC

Er is recent een nieuwe FAQ op de website gepubliceerd:

5. Boekhoudfiches BBC

Op de website is er een nieuwe boekhoudfiche toegevoegd:

6. Gemeentefonds: definitieve aandelen 2014 en kwartaalvoorschotten 2015

De definitieve aandelen van de gemeenten en OCMW’s in het Gemeentefonds voor 2014 en de kwartaalvoorschotten voor 2015 zijn gekend en te raadplegen op onze website. Zowel het saldo voor 2014 als het eerste kwartaalvoorschot voor 2015 zal gestort worden op vrijdag 30 januari eerstkomend.