BBC-nieuwsbrieven 2014

Hier vindt u alle BBC-nieuwsbrieven die in 2014 zijn verstuurd.

Wil u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijf u dan hier in.

 

Nieuwsbrief 22 december 2014

1. Prettige eindejaarsfeesten

Het BBC-team wenst iedereen prettige eindejaarsfeesten toe, en het allerbeste voor 2015.

2. Wat is het verschil tussen het gecumuleerde budgettaire resultaat in BBC en NGB?

Op de website van ABB vindt u een aantal tools waarmee u het financiële profiel van uw gemeente of OCMW kan opvragen. U kan er ook een hele reeks indicatoren op kaart of in tabelvorm bekijken. Voor de gemeenten is in die gegevens o.a. het gecumuleerde budgettaire resultaat volgens de definitie van BBC opgenomen, ook voor de boekjaren waarin de gemeenten de NGB nog toepasten. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is niet zomaar gelijk te schakelen met het begrotingsresultaat of het boekhoudkundig resultaat uit de NGB. Meer uitleg over het verschil tussen het gecumuleerde budgettaire resultaat in BBC en NGB vindt u in deze FAQ

3. Voorschot op de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

De FOD Financiën heeft eind november de initiële ramingen voor een tweede maal bijgesteld, voor het merendeel van de gemeenten in negatieve zin. Om de thesaurieproblemen voor de gemeenten te beperken heeft de Minister van Financiën beslist om een thesaurievoorschot toe te kennen. De boekhoudkundige verwerking van dat voorschot wordt verduidelijkt in de volgende FAQ.

4. Bericht van derden – Externe opleiding
In januari en februari 2015 organiseert Q&A een reeks studievoormiddagen over de controle en afsluiting van het boekjaar in BBC.

Nieuwsbrief 26 november 2014

1. Digitaal toezicht

Vanaf 5 januari 2015 zullen de BBC-beleidsrapporten nog enkel via digitale weg op een rechtsgeldige manier aan de toezichthoudende overheid kunnen worden bezorgd. De Vlaamse Regering verleende immers op 21 november 2014 principieel haar goedkeuring aan een nieuw Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) dat de juridische basis vormt voor het vernieuwde Digitaal Loket en dat het BVR van 21 december 2012 en het BVR van 19 april 2013 samenvoegt en vervangt. Daardoor zullen de gemeente-, provincie en OCMW-besturen, de autonome bedrijven, de OCMW-verenigingen van publiek recht en de Antwerpse districten vanaf 5 januari 2015 het Digitaal Loket Mijn Binnenland moeten gebruiken om de BBC-beleidsrapporten in te sturen voor het bestuurlijk toezicht. Elke andere inzending zal niet rechtsgeldig zijn.

Meer informatie over het gebruik van het digitaal loket vindt u hier

2. Digitale rapportering BBC (BBC-DR)

De besturen die onder het toepassingsgebied van de BBC-regelgeving vallen, waren al verplicht om de digitale rapportering op een digitale manier aan de Vlaamse Regering te bezorgen. De gemeenten, provincies en de autonome bedrijven gebruiken daar momenteel het Digitaal Loket Mijn Binnenland voor. De OCMW’s en de OCMW-verenigingen van publiek recht hadden echter nog geen toegang tot dit loket en bezorgden hun digitale rapportering via het generieke mailadres bbcgop@vlaanderen.be. Vanaf 5 januari 2015  zullen zij wel toegang hebben (zie ook punt 1) en moeten zij hun aanleveringen voor BBC-DR ook digitaal bezorgen via het Digitaal Loket Mijn Binnenland.

3. Kapitaalverhoging of –vermindering bij AGB’s en APB’s

Aan de hand van de vragen die we over dit onderwerp ontvingen, werd de FAQ ‘Hoe wordt een kapitaalverhoging geboekt in een AGB of APB? verduidelijkt.

Om ook de budgettaire impact van een kapitaalverhoging of –vermindering in een AGB of APB te kunnen verwerken, is er voor het schema met codes volgens het ministerieel besluit van 26 november 2012 (MB BBC) ter ondersteuning van de autonome bedrijven een alternatief schema uitgewerkt en werd de tool ‘controles beleidsrapporten vanaf 2014’ in de zin van het alternatieve schema aangepast.  
 

Nieuwsbrief 17 november 2014

1. Rapporten en analyses

In de sectie “rapporten en analyses” van de website hebben we een analyse gepubliceerd van de jaarrekeningen 2013 van de gemeentebesturen (op basis van de 268 gemeenten waarvoor we over de gegevens beschikken). Daarbij vindt u ook tabellen met de cijfers van de rekeningen 2008 tot 2013 van die besturen. Daarnaast hebben we ook de andere tabellen over de gemeenten en de OCMW’s geactualiseerd.

2. Digitale rapportering: status aanpassing meerjarenplan

Elke bijsturing van het meerjarenplan is een aanpassing van het (origineel) meerjarenplan 2014-2019. Elke digitale rapportering over een aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 moet dan ook de status “herziening” krijgen. Meer informatie vindt u in de FAQ “Welke status moet de digitale rapportering over de aanpassing van het meerjarenplan krijgen?”

3. Boekhoudfiches BBC

Er is een nieuwe boekhoudfiche gepubliceerd op de website:

De volgende boekhoudfiches zijn aangepast:

4. Boekingsschema overname Electrabel-aandelen

Het boekingsschema over de overname van de Electrabel-aandelen werd lichtjes gewijzigd. 

5. Economischesectorcodes lokale besturen

Het overzicht van de correcte economischesectorcodes (ESC) voor AGB's, APB's, OCMW-verenigingen en IGS is op basis van recente gegevens van het Instituut van de Nationale Rekeningen (INR) geactualiseerd.

Nieuwsbrief 27 oktober 2014

1. Nieuwe ramingen Gemeentefonds 2015-2020 beschikbaar op website ABB

U vindt de nieuwe ramingen voor het Gemeentefonds voor de jaren 2015-2020 hier.

De nieuwe ramingen houden rekening met een jaarlijkse groeivoet van het Gemeentefonds van 3,5%, de afhoudingen ter cofinanciering van de externe audit voor de lokale besturen en de cijfers voor de verschillende verdelingscriteria waarover het Agentschap voor Binnenlands Bestuur op dit ogenblik beschikt.

2. Controlebestand ‘beleidsrapporten vanaf 2014’

In het bestand ‘Controles beleidsrapporten vanaf 2014’ is een kleine wijziging aangebracht. De correctie betreft ‘MAR 7401 gemeentelijke of provinciale bijdrage’ waarvan het gebruik ook voor OCMW-verenigingen toegelaten is.

Nieuwsbrief 21 oktober 2014

1. Financiële profielen van de gemeenten en de OCMW’s

Op de VVSG-Trefdag lanceerde ABB een aantal tools waarmee u het financiële profiel van uw gemeente of OCMW kon opvragen. U kon er ook een hele reeks indicatoren op kaart bekijken.

Heeft u onze stand niet kunnen bezoeken? Geen nood. Voortaan vindt u die tools en al die informatie op onze website. Neem hier snel een kijkje.

2. Boekingsschema overname Electrabel-aandelen

Op 27 augustus 2014 bereikten Electrabel en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders een principeakkoord over de verdere afbouw van de participatie van Electrabel. De gemeenten nemen de betreffende aandelen eind december 2014 over van Electrabel. Begin 2015 wordt een kapitaalsvermindering doorgevoerd ten bedrage van de overnameprijs van de participatie van Electrabel. Op de website vindt u een boekingsschema dat weergeeft hoe die operatie geregistreerd wordt in de BBC-boekhouding van de gemeenten.

3. FAQ’s BBC

Op de website zijn drie nieuwe FAQ’s gepubliceerd:

Nieuwsbrief 8 oktober 2014

1. Benieuwd naar het financieel profiel van uw gemeente of OCMW?

Kom dan op de VVSG-Trefdag naar de stand van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur. U krijgt daar op basis van de digitale BBC-rapportering ter plekke beleidsinformatie specifiek op maat van uw bestuur. Zo kan u onder meer te weten komen hoe uw bestuur zich op het vlak van exploitatie, belastingdruk, investeringen, schuldratio, enzovoort situeert ten aanzien van gelijkaardige besturen en het provinciaal of Vlaams gemiddelde. 

2. FAQ’s BBC

Op de website zijn drie nieuwe FAQ’s gepubliceerd:

3. Boekhoudfiches BBC

De volgende boekhoudfiche is nieuw op de website:

Ook is boekhoudfiche 6700 over toelagen uitgebreid met de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone.

Nieuwsbrief 9 september 2014

1. Omzendbrief aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015

Deze omzendbrief brengt enkele punten extra onder de aandacht in verband met de aanpassingen van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2015.

2. Rapporten en analyses gemeentebesturen

Op de website zijn de analyses en de cijfers van de meerjarenplannen van de gemeenten verder aangevuld.   Meer informatie over de rapporten en analyses van de gemeentebesturen vindt u hier.

Dit alles is nog maar een voorsmaakje. Op 16 oktober zetten we een uitgebreide set nieuwe rapporten en analyses online. Hou onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

3. FAQ’s BBC

Op de website zijn twee nieuwe FAQ’s gepubliceerd:

4. Boekhoudfiches BBC

De volgende boekhoudfiches werden aangepast:

Nieuwsbrief 7 augustus 2014

1. Rapportering 2de kwartaal 2014

Besturen die hun rapportering over het tweede kwartaal van 2014 nog niet aan ABB bezorgd hebben, verzoeken we om dit zo snel mogelijk te doen. Meer informatie over de kwartaalrapportering vindt u in de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ ‘Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden’.

2. FAQ’s BBC

Op de website zijn recent een aantal nieuwe FAQ’s gepubliceerd:

3. Boekhoudfiches BBC

De volgende boekhoudfiches werden aangepast:

Op onze website kan u ook een boekingsschema voor het Fonds Inter-Aqua (onderdeel van Infrax) raadplegen. Dit boekingsschema voldoet beter aan de informatiebehoeften van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

4. Overgang NGB naar BBC

De concordantielijst economische codes NGB naar algemene rekeningen BBC (2014) werd aangepast.

Nieuwsbrief 9 juli 2014

1. Rapporten en analyses gemeentebesturen

Op de website is recent een overzicht gepubliceerd dat per gemeente de geraamde autofinancieringsmarge weergeeft over de periode 2014-2019 en de financiële schuld per 31.12.2012. Daarnaast werden de tabellen met de gegevens uit de meerjarenplannen van de gemeenten vervolledigd. Meer informatie over die rapporten en analyses vindt u hier.

2. Rapportering 2de kwartaal 2014

Alle besturen die BBC toepassen moeten per kwartaal een digitale rapportering aan ABB bezorgen. Besturen die dat nog niet gedaan hebben, moeten uiterlijk 31 juli eerstkomend hun rapportering over het tweede kwartaal van 2014 aan ABB bezorgen. Meer informatie over de kwartaalrapportering vindt u in de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ ‘Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden’.

3.  Boekhoudfiches BBC

De volgende fiches van de reeks boekhoudfiches vanaf het financiële boekjaar 2014 zijn aangepast:

4.  Jaarrekening 2013

Volgens de decreten moet de jaarrekening door de raad vastgesteld worden in het eerste semester van het daaropvolgende jaar. Een afschrift van die vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de provinciegouverneur. Tegelijkertijd moet ook de digitale rapportering aan de Vlaamse Regering bezorgd worden. Als ze op 30 juni 2014 nog geen vastgestelde jaarrekening hebben, moeten de BBC-besturen de gegevens over het ontwerp van de BBC-jaarrekening 2013 in een digitaal bestand bezorgen.
De jaarrekening en de digitale rapportering (of de ontwerpgegevens voor de BBC-besturen) moeten dus tegen uiterlijk 20 juli ingestuurd worden. Die termijnen stellen de Vlaamse overheid in staat om te voldoen aan de Europese rapporteringsverplichtingen.

Nieuwsbrief 20 juni 2014

1. Analyses en cijfers van de meerjarenplannen 2014-2019

Op basis van de digitale rapportering (BBC-DR) over de beleidsrapporten van de lokale besturen maakt ABB algemene rapporten en analyses over de financiën van de lokale besturen. De cijfers en de analyses van de meerjarenplannen 2014 – 2019 van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s zijn op de website raadpleegbaar.

2.  BBC-DR: economische sectorcodes

Bij elke registratie van een ontvangst of uitgave moet het bestuur met een economische sectorcode (ESC) de tegenpartij van de transactie aangeven. In de kwartaalrapporteringen kunnen we op dit punt nogal wat onzorgvuldigheden vaststellen. Zo zouden de gemeenten massaal werkingssubsidies geven aan de federale overheid. Er zijn ook besturen die standaard de ESC 500 (huishoudens) gebruiken voor alle verrichtingen.

Het correct gebruik van de economische sectorcodes is van groot belang om een betrouwbare rapportering voor Europa mogelijk te maken. Daarom hebben we op onze website een overzicht van de meest gemaakte fouten opgenomen en een overzicht van de correcte codes voor AGB’s, APB’s, OCMW-verenigingen en IGS. We zijn ervan overtuigd dat die informatie u kan helpen om de kwaliteit van de registraties en toekomstige rapporteringen te optimaliseren.

3.  BBC-DR: 1ste kwartaalrapportering 2014 – transactiemoment en gebruik boekhoudkundige periode

Het aantal inzendingen van de eerste kwartaalrapportering van 2014 was een succes en stelt de Vlaamse overheid in staat om snel en tijdig te rapporteren over de Vlaamse lokale besturen. Na evaluatie blijkt wel dat heel wat besturen de registratiesleutel niet altijd correct toepassen. Naast het gebruik van foutieve economische sectorcodes (zie punt 2), geldt dat ook voor de toewijzing van de verrichtingen aan de boekhoudkundige periode. Zo stellen we in de  eerste kwartaalrapportering vast dat slechts 16% van de geraamde ontvangsten en uitgaven werd aangerekend. Dat lijkt zeer weinig. Een van de verklaringen kan zijn dat besturen verkeerdelijk de boekingsdatum, en niet de boekhoudkundige periode waar de verrichting betrekking op heeft, gebruiken om de kwartaalrapportering af te bakenen. Dat is niet correct. Het transactiemoment is bepalend voor wat moet worden opgenomen in de kwartaalrapportering, ook al wordt de transactie pas op een later moment geboekt.

Nieuwsbrief 24 april 2014

1. Rapportering 1ste kwartaal 2014

Alle besturen die BBC toepassen moeten per kwartaal een digitale rapportering aan ABB bezorgen. Besturen die dat nog niet gedaan hebben, moeten uiterlijk 30 april eerstkomend hun rapportering over het eerste kwartaal van 2014 aan ABB bezorgen. Meer informatie over de kwartaalrapportering vindt u in de omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 en de FAQ ‘Hoe en waarom moet de kwartaalrapportering opgemaakt worden’.

2. FAQ’s BBC

Op de website is recentelijk een nieuwe FAQ gepubliceerd:

3. Bericht van derden – Externe opleidingen

Vanaf 7 mei organiseert VVSG in elke provincie een meerdaagse opleiding over interne controle en externe audit. Meer informatie over deze opleiding vindt u hier.

Nieuwsbrief 4 april 2014

1. Omzendbrief kwartaalrapportering en andere Europese rapporteringsverplichtingen

Vanaf nu moeten de besturen die de BBC volgen ook elk kwartaal rapporteren over de transacties van het voorgaande kwartaal. In omzendbrief BB 2014/3 van 28 maart 2014 vindt u nadere toelichting bij die nieuwe verplichting. Daarnaast wordt ook ingegaan op de andere Europese rapporteringsverplichtingen en het belang daarvan voor de lokale besturen.

2. Bericht van derden – Externe opleidingen

Eind april en begin mei organiseert Q&A een opleiding over de waarderingsregels en de opmaak van de beginbalans. Meer informatie over deze opleiding vindt u hier.

Nieuwsbrief 25 maart 2014

1. Rapporten en analyses

Op basis van de digitale rapportering over de beleidsrapporten van de lokale besturen maakt ABB rapporten en analyses over de financiën van de lokale besturen.

Op de website van ABB vindt u daarvan de eerste voorbeelden. Deze pagina's zullen permanent worden aangevuld

2. Bericht van derden – Externe opleidingen

BDO Public Sector kondigt de volgende opleidingen aan:

  • Boekhoudkundige opleidingstrajecten voor lokale besturen (BDO en VLO)
  • Opleidingstraject BBC – De toekomst begint nu! BBC: na de planning, de uitvoering (BDO en ECG/VVOS)

Nieuwsbrief 11 maart 2014

1. Studiedag: “BBC: de richting is bepaald, nu op stap” – laatste mogelijkheid tot inschrijving

Wees er vlug bij als u zich nog wenst in te schrijven voor deze studiedag (bekijk het volledige programma), want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen meer.

Wanneer: 1 april 2014
Waar: ING, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel

Inschrijven voor deze studiedag kan via het inschrijvingsformulier op onze website.

2. FAQ’s BBC

Op de website zijn recent twee nieuwe FAQ’s gepubliceerd:

Nieuwsbrief 24 februari 2014

1. Studiedag: “BBC: de richting is bepaald, nu op stap”

De planningsfase is voorbij, de eerste hindernis is genomen, maar nu begint de uitdaging.
Hoe zorg je er als bestuur voor dat je je doelstellingen effectief realiseert ?  Hoe gebruik je het meerjarenplan als managementtool, zonder dat het verstoft in de kast ?
De strategische planning moet nu aangewend worden om de organisatie te sturen en onder andere monitoring speelt hierin een belangrijke rol.
Tijdens de studiedag, u aangeboden door ABB, krijgt u meer inzicht in het nut en de haalbaarheid van beleidsmonitoring aan de hand van enkele korte uiteenzettingen en enkele interessante praktijkvoorbeelden (Bekijk het volledige programma).

Wanneer: 1 april 2014
Waar: ING, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel

Inschrijven voor deze studiedag kan via het inschrijvingsformulier op onze website.

2. BBC-helpdesk

Ook nu de implementatiefase achter de rug is en u BBC toepast in de dagelijkse werking, blijft de BBC-helpdesk van ABB permanent beschikbaar voor al uw inhoudelijke vragen over de BBC. Voor uw concrete toepassingsvragen over de BBC kan u verder gebruik maken van het generieke e-mailadres bbcgop@vlaanderen.be

Nieuwsbrief 3 februari 2014

1. Studiedag: “BBC: de richting is bepaald, nu op stap”

De planningsfase is voorbij, de eerste hindernis is genomen, maar nu begint de uitdaging.
Hoe zorg je er als bestuur voor dat je je doelstellingen effectief realiseert ?  Hoe gebruik je het meerjarenplan als managementtool, zonder dat het verstoft in de kast ?
De strategische planning moet nu aangewend worden om de organisatie te sturen en onder andere monitoring speelt hierin een belangrijke rol.
Tijdens de studiedag, u aangeboden door ABB, krijgt u meer inzicht in het nut en de haalbaarheid van beleidsmonitoring aan de hand van enkele korte uiteenzettingen en enkele interessante praktijkvoorbeelden.

Wanneer: 1 april 2014
Waar: ING, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel

Houd onze nieuwsbrief en website zeker in de gaten, want over enkele weken komt het inschrijvingsformulier online en de plaatsen zijn beperkt !”

Nieuwsbrief 23 januari 2014

1.  Publicatie beleidsrapporten – Aanbevelingen voor de aan te leveren PDF-bestanden

Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief van 3 december 2013 publiceert ABB alle beleidsrapporten vanaf de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2014 op zijn website. Om de publicatie vlot te laten verlopen, vragen wij de besturen om bij het aanleveren van de beleidsrapporten in PDF-formaat de volgende aanbevelingen in acht te nemen:

- Lever alle (onderdelen van de) beleidsrapporten in PDF-formaat aan (i.p.v. Word/Excel of andere bestandsformaten);
- Beperk het aantal pdf-bestanden per beleidsrapport liefst tot 1 of 2 PDF-bestanden per beleidsrapport (bv. budget en bijhorende toelichting);
- Gebruik in de naamgeving van de bestanden geen spaties en leestekens (accenten, trema’s, punten). Voorbeeld van een goede naamgeving: Budget_2014_Stad_Antwerpen

U kan de beschikbare rapporten raadplegen via deze link.

2. FAQ’s BBC

Op de website zijn recent twee nieuwe FAQ’s gepubliceerd:

3.  Boekhoudfiches BBC

De volgende boekhoudfiche is recent op de website gepubliceerd:

Nieuwsbrief 17 januari 2014

1.  Start BBC is een succes

De meeste besturen die de BBC-regels toepassen, zijn er in geslaagd om tijdig een meerjarenplan en een budget vast te stellen. Meer dan 92% van de gemeentebesturen heeft die beleidsrapporten vastgesteld vóór 1 januari 2014. Dat is beduidend beter dan de voorgaande jaren. In 2012 was bijvoorbeeld bijna 15% van de gemeentebesturen niet vóór de start van het financieel boekjaar klaar met de begroting voor dat jaar. De inspanningen die de besturen geleverd hebben om de beleidsrapporten op tijd klaar te hebben, hebben dus geloond. Nu komt het erop aan om de mogelijkheden die de BBC-regels bieden voor de opvolging van het beleid en beheer ook optimaal te benutten.

2. FAQ’s BBC

Op de website zijn recent vijf nieuwe FAQ’s gepubliceerd:

3.  Lijsten controles beleidsrapporten

De lijsten met de controles van de beleidsrapporten werden lichtjes aangepast wat betreft de rekeningen van
de rubriek 73 (fiscale opbrengsten en boetes).