Print

Inleiding

De gemeenten, de OCMW's, de provincies en hun publiekrechtelijk verzelfstandigde entiteiten hanteren sinds 2014 BBC (= beleids- en beheerscyclus) als instrument voor hun planning (meerjarenplan), opvolging (boekhouding) en verantwoording (jaarrekening). Al deze besturen rapporteren over hun meerjarenplannen en hun jaarrekeningen aan de Vlaamse overheid. Die (digitale) rapportering levert een schat aan informatie op. Hieronder vind je:

  • een nota die in kort bestek de essentie van BBC toelicht;
  • analysenota's van de lokale financiën op basis van de meerjarenplannen en de jaarrekeningen.

De informatie vanuit de digitale rapportering is elders op deze pagina beschikbaar, in diverse vormen:

  • tabellen met een synthetisch overzicht van de ontvangsten en de uitgaven per type bestuur, en dit in meerjarig perspectief ("BBC-data: financiële overzichten")
  • mogelijkheden om de basisgegevens te bevragen vanuit uw specfieke belangstellingssfeer ("BBC-data: maak uw eigen rapport")

Ten slotte: de BBC-regelgeving is recent aangepast. Vanaf 2020 moeten alle gemeenten, OCMW's, provincies en hun publiekrechtelijk verzelfstandigde entiteiten 'BBC 2020' gebruiken. Sommige besturen (de 'starters') gebruiken BBC-2020 echter reeds vanaf het boekjaar 2019.