Autofinancieringsmarge

Definitie:

De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil tussen enerzijds het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie en anderzijds de netto periodieke aflossingen.

Bron:

BVR BBC art. 1

Omschrijving:

De AFM is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de netto periodieke aflossingen van leningen en leasings. Ze geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn. Ze duidt aan of het bestuur zijn netto lasten uit kapitaalsaflossingen van leningen en leasings kan dragen met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de exploitatie-ontvangsten en -uitgaven).

Een positieve AFM betekent dat er van het exploitatiesaldo, na het vereffenen van de periodieke kapitaalsaflossingen van leningen en leasings, nog middelen overblijven om een deel van de investeringsuitgaven rechtstreeks te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan.

De AFM moet positief zijn in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan. Als het meerjarenplan niet aan die norm voldoet, vernietigt de provinciegouverneur het. Voor de andere jaren in het meerjarenplan is wel een negatieve AFM mogelijk.

Berekeningswijze:

Vanuit de geraamde en de geboekte bedragen op de algemene rekeningen (AR) van het rekeningenstelsel voor de budgettaire verrichtingen wordt de AFM berekend volgens het volgende schema:

AutofinancieringsmargeI - II
  
I. ExploitatiesaldoAR 7 - AR 6
II. Netto periodieke aflossingena - b
    a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissenAR 421 + AR 422 + AR 423 + AR 424
    b. Periodieke terugvordering leningen

AR 4952 + AR 4943 + AR 4944

Meer informatie