Afslanking provincies

Korte toelichting

Met het decreet van 18 november 2016 tot afslanking van de provincies wenst de Vlaamse Regering de bestuurlijke verrommeling en beleidsconcurrentie binnen de Vlaamse bestuurlijke ruimte in te perken. De taakstelling van de provincies wordt verder aangescherpt. In de toekomst ontplooien ze niet langer taken of dienstverlening op het vlak van de zogenaamde culturele en persoonsgebonden aangelegenheden.

Naast een verdere afbakening van het provinciale belang verschaft het decreet eveneens het financiële en juridische kader waarbinnen op een ordentelijke manier taken en bevoegdheden met de bijbehorende middelen worden overgedragen aan de overheden die nog steeds over bevoegdheden beschikken op dit vlak, zijnde de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Nieuws en artikels

Meer lezen

Wijziging Vlaams personeelsstatuut: overdracht personeel provincies

In het kader van de afslanking van de provincies wijzigde de Vlaamse Regering op 19 mei 2017 principieel het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. Dit statuut bepaalt onder andere de inschalingsmodaliteiten voor de personeelsleden van de provincies die overgeheveld worden naar de diensten van de Vlaamse overheid.

Meer lezen
Meer lezen

Goedkeuring ontwerpdecreet afslanking provincies in commissie Binnenland

Op 18 oktober 2016 keurde de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies goed. 

Voor meer info kunt u hier terecht.

Meer lezen
Meer lezen

Definitieve goedkeuring ontwerpdecreet afslanking provincies

Op 26 juli 2016 is het ontwerpdecreet definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit gaat nu ter behandeling naar het Vlaams Parlement dat zich hierover zal buigen in het najaar van 2016.

Een uitgebreide stand van zaken en de goedgekeurde stukken kunt u via deze link terugvinden. 

Meer lezen