Nieuws

Meer lezen

De Vlaamse Regering stemt in met de conceptnota over de organieke uitwerking voor de integratie van het ocmw en de gemeentebesturen.

De Vlaamse Regering stemt in met de conceptnota over de organieke uitwerking voor de integratie van het ocmw en de gemeentebesturen. Deze conceptnota omschrijft dus de manier waarop het organieke kader wordt uitgewerkt om de doelstellingen en randvoorwaarden van de integratie tussen OCMW en gemeente te kunnen realiseren, rekening houdend met de juridische realiteit van twee afzonderlijke rechtspersonen.

Meer lezen
Meer lezen
Studiedag audit Vlaanderen sfeerbeeld

Audit Vlaanderen organiseert workshops monitoring

In 2014 ging Audit Vlaanderen van start met het uitvoeren van audits bij de lokale besturen. Samen met de gouverneurs en het Agentschap Binnenlands Bestuur stelden ze in elke provincie de  globale rapporten van deze bevraging voor. Deze studienamiddagen vonden plaats in maart en april 2016 en lokten in totaal meer dan 700 deelnemers.

De toelichting van de rapporten ging gepaard met praktijkgetuigenissen over:

Meer lezen
Meer lezen

Informatie BBC beschikbaar als open data

Met de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus beschikt het Agentschap Binnenlands Bestuur over een schat aan informatie over de lokale besturen in Vlaanderen. Vanaf vandaag stellen we die informatie voortaan ook ter beschikking als open data.

In die nieuwe toepassing kan u datasets naar keuze selecteren en downloaden. Daarmee kan u zelf aan de slag en kan u eigen toepassingen bouwen. De datasets worden dagelijks vernieuwd.

Meer lezen
Meer lezen

Mandatendatabank toe aan een update

De Mandatendatabank bestaat drie jaar. Ondertussen is die toe aan een grondig nazicht. Het Agentschap Binnenlands Bestuur neemt dit jaar contact op met elk lokaal bestuur om de ingevulde gegevens na te kijken op juistheid en de databank aan te vullen waar nodig.

Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt ontwerpdecreet met de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten definitief goed

In de organisatie van het Vlaams binnenlands bestuur legt de Vlaamse Regering het accent op enerzijds lokale besturen met meer bevoegdheden, autonomie en bestuurskracht en anderzijds op een kaderstellende Vlaamse overheid. Binnen deze strategische keuzes past de stimulering van vrijwillige fusies van gemeenten.
De Vlaamse Regering hecht, na advies van de Raad van State, haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met de regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten.

Meer lezen
Meer lezen

Introductie digitale rapportering

De besturen die BBC toepassen, moeten daar ook digitaal over rapporteren. In een korte tekst verduidelijken we het hoe en waarom van die digitale rapportering.

Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe versie financieel profiel gemeentebesturen

Geïnteresseerd in de financiële toestand van uw gemeentebestuur? Wil u de investeringen van uw bestuur vergelijken met die van andere besturen? Wil u nagaan hoe de exploitatie of de belastingdruk van uw bestuur zich verhouden tot het Vlaamse gemiddelde?

Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt wijzigingsdecreet organieke decreten definitief goed

Na onderhandeling met de vakorganisaties en advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering op 18 maart 2016 definitief het ontwerp van decreet goed tot wijziging van het Gemeentedecreet, het Provinciedecreet en het decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Meer lezen
Meer lezen
vluchtelingenproblematiek

Projectsubsidies aan steden en gemeenten in het kader van vluchtelingenproblematiek

De steden en gemeenten worden als eerstelijnsoverheid geconfronteerd met heel wat uitdagingen met betrekking tot de erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Ze zijn ook goed geplaatst om hier op maat antwoorden op te bieden. Dit vergt een geïntegreerde aanpak met betrekking tot o.a. begeleiding van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, begeleiding naar een woongelegenheid, medische of psychosociale begeleiding, gezinsondersteuning,…

Meer lezen
Meer lezen
Guido Decoster

17e congres ‘Lokale en provinciale politiek’ blikte terug op evoluties Vlaams bestuurlijk beleid

Afgelopen maandag vond het 17de congres ‘Lokale en provinciale politiek’ van het Centrum voor Lokale Politiek (UGent) plaats te Gent. Meer dan 400 deelnemers werd een boeiende en inspirerende dag voorgeschoteld waarin werd teruggeblikt op de evoluties in het Vlaams binnenlands bestuurlijk beleid van de afgelopen jaren, maar waarin vooral werd gekeken naar toekomstige mogelijkheden en uitdagingen voor de lokale en provinciale besturen.

Meer lezen

Pagina's