Nieuws

Meer lezen

Projectsubsidie ter preventie van radicalisering verlengd voor VVSG

De Vlaamse Regering keurde in 2015 het actieplan goed ter preventie van radicaliseringsprocessen. Daarin benadrukt de regering het belang van ondersteuning aan de lokale besturen die kampen met de radicaliseringsproblematiek. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) staat in voor de expertiseontwikkeling en kennisdeling over de lokale aanpak van radicalisering. De voorbije twee jaren ontvingen ze daarvoor een projectsubsidie. De Vlaamse Regering verlengt het project met drie jaar tot 2020. VVSG ontvangt daarvoor een projectsubsidie van 344.575,62 euro. 

Meer lezen
Meer lezen

Overheveling Stedenfonds naar Gemeentefonds vermindert planlast

Het Stedenfonds verdwijnt vanaf 1 januari 2017. De Vlaamse Regering hevelt de middelen over naar de basisfinanciering van de centrumsteden in het Gemeentefonds. Daar krijgt het de vorm van een aanvullende dotatie.

Meer lezen
Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering van 2 december 2016

Op vrijdag 2 december 2016 nam de Vlaamse Regering beslissingen over het complementair onbetaald verlof bij de lokale besturen en over de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen.

Meer lezen
Meer lezen

Subsidies aan gemeenten (vluchtelingeninstroom) - verdeling tweede schijf van 10 miljoen euro

Medio 2016 keurde de Vlaamse Regering de voorwaarden goed voor de toekenning van subsidies aan gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom. Het stelt hiervoor een bedrag van 20 miljoen euro ter beschikking, verdeeld in twee schijven van telkens 10 miljoen euro.

De middelen uit de eerste schijf werden toegekend op basis van de referentieperiode van 1 november 2015 tot en met 31 mei 2016 (ministerieel besluit van 13 juli 2016). De verdeling van de tweede schijf gebeurde bij ministerieel besluit van 24 november 2016.

Meer lezen
Meer lezen

Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en Kruishoutem en Zingem fuseren vrijwillig

Eind 2016 werd het formele startschot gegeven van twee fusietrajecten in Vlaanderen, namelijk in Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek en in Kruishoutem en Zingem. De gemeenteraden hebben dan hun principiële goedkeuring gehecht aan de vrijwillige fusie van de gemeenten. De fusies zullen ingaan op 1 januari 2019.

Meer lezen
Meer lezen

Beslissing Vlaamse Regering van 25 november 2016

Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat het Provinciedecreet, het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet, het Digitaal Kiesdecreet en het decreet over de organisatie van Vlaamse bestuursrechtscolleges wijzigt. Ze hecht tegelijk haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van bijzonder decreet dat het Provinciedecreet en het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet wijzigt.

Meer lezen
Meer lezen

Beslissing Vlaamse Regering van 18 november 2016

Op vrijdag 18 november 2016 werd het decreet over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd. 

Meer lezen
Meer lezen

Europese en andere internationale regelgeving gepubliceerd

Vanaf vandaag kan je de Europese en andere internationale regelgeving waarbij het Agentschap Binnenlands Bestuur bevoegd is voor de voorbereiding, de totstandkoming of de uitvoering, raadplegen op deze website.

Meer lezen
Meer lezen

ABB lanceert draaiboek vrijwillige fusie

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) werkte, in samenwerking met de VVSG, een draaiboek uit dat de gemeenten handvaten aanreikt om een vrijwillige fusie te begeleiden. 

Meer lezen
Meer lezen

Ontwerp van decreet over onteigening voor het algemeen nut definitief goedgekeurd

Op vrijdag 21 oktober heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut definitief goedgekeurd. Dit gaat nu ter behandeling naar het Vlaams Parlement.

Meer lezen

Pagina's