Nieuws

Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering van 24 februari 2017

Op vrijdag 24 februari 2017 nam de Vlaamse Regering beslissingen over:

  • het voorontwerp van decreet over het Lokaal Bestuur;
  • de schuldovernameregeling bij vrijwillige samenvoegingen van gemeenten;
  • de bekrachtiging en afkondiging van het decreet over onteigening voor het algemeen nut;
  • de principiële goedkeuring van het uitvoeringsbesluit (voorontwerp) bij het decreet tot vaststelling van de regels over de werking en de verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen.
Meer lezen
Meer lezen

Voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur principieel goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde vandaag het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur de eerste keer principieel goed. Dit voorontwerp van decreet en de bijbehorende memorie van toelichting kan je hier raadplegen.

Als je hierover vragen hebt, kan je die stellen via decreetlokaalbestuur@kb.vlaanderen.be.

Meer lezen
Meer lezen

Jaarlijkse controle op de presentiegelden

Dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen (bv. intercommunales) moeten elk jaar voor 31 maart een overzicht van de uitgekeerde presentiegelden voorleggen aan de Vlaamse Regering. Dit aan de hand van voorgeschreven tabellen die vervat zitten in een Excel-bestand dat beschikbaar is op de website. De ingevulde documenten moeten doorgestuurd worden naar presentiegeldenintercommunales@vlaanderen.be.

Meer lezen
Meer lezen

Aandelen uit Gemeentefonds vastgelegd

De Vlaamse gemeenten en OCMW’s krijgen jaarlijks een aandeel uit het Gemeentefonds. De Vlaamse Regering stelde de definitieve aandelen voor 2016 en de kwartaalvoorschotten voor 2017 vast op 19 januari 2017. Ze bepaalde ook de definitieve aandelen in de aanvullende dotatie voor de centrumsteden (het vroegere Stedenfonds).

Meer lezen
Meer lezen

Beslissing Vlaamse Regering van 13 januari 2017

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief een uitvoeringsbesluit bij het Gemeentedecreet, het decreet over de organisatie van de OCMW's en het Provinciedecreet. Het gaat om de samenstelling, de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor tuchtzaken.

Meer lezen
Meer lezen

Gemeenten houden belastingtarieven stabiel

De meeste Vlaamse gemeenten wijzigen de belastingtarieven van de twee belangrijkste belastingen in 2017 niet. Meer dan 90% van de gemeenten behoudt de tarieven van de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) van vorig jaar.

Meer lezen
Meer lezen

Subsidies aan gemeenten (vluchtelingeninstroom) - verhoging tweede schijf met 2,554 miljoen euro

Op 13 mei 2016 stelde de Vlaamse Regering 20 miljoen euro ter beschikking voor ondersteuning aan de gemeenten in het kader van de vluchtelingeninstroom. Deze middelen werden in twee schijven van 10 miljoen euro toegekend bij ministerieel besluit van 13 juli 2016 en 24 november 2016. Op 23 december 2016 besliste de Vlaamse Regering om bijkomend 2,554 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de ondersteuning van de gemeenten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de tweede schijf.

Meer lezen
Meer lezen

Het vervolg van Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data (LBLOD) is gestart!

Op 25 november 2016 ging het vervolgtraject van het project Lokale Besluiten als Gelinkte Open Data van start. Op de kick-off lichtte de projectgroep de realisaties en het vervolg van het onderzoekstraject toe. Er volgde een (inter)actieve aftrap waarbij de deelnemers werden uitgenodigd om met projectmedewerkers na te denken over de hefbomen, drempels en de belangrijkste actoren van het project.

Meer lezen
Meer lezen

Cijfer in de Kijker: lokale budgettering doorgelicht

Sinds het boekjaar 2014 passen alle lokale besturen de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) toe. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) onderzocht dit jaar of die nieuwe vorm van budgetteren een impact heeft op de accuraatheid van de gemeentelijke begrotingen. In het verleden vielen de resultaten van de jaarrekeningen vaak beter uit dan in de planning. Is dit nog steeds het geval? Het antwoord lees je in onze publicatie ‘Cijfer in de Kijker’.

Cijfer in de kijker is een nieuw initiatief van ABB. op regelmatige basis verschijnt een editie waarin we telkens een bepaald cijfergegeven meer in detail bestuderen. Het is een aanvulling op de Vlaamse profielschets die eenmaal per jaar verschijnt.

Meer lezen
Meer lezen
Coverafbeelding publicatie Cijfer in de Kijker

Lokale budgettering doorgelicht

Sinds het boekjaar 2014 passen alle lokale besturen de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC) toe. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) onderzocht dit jaar of die nieuwe vorm van budgetteren een impact heeft op de accuraatheid van de gemeentelijke begrotingen. In het verleden vielen de resultaten van de jaarrekeningen vaak beter uit dan in de planning. Is dit nog steeds het geval? Het antwoord lees je in onze publicatie ‘Cijfer in de Kijker’.

Meer lezen

Pagina's