Nieuws

Meer lezen

Wijziging Vlaams personeelsstatuut: overdracht personeel provincies

In het kader van de afslanking van de provincies wijzigde de Vlaamse Regering op 19 mei 2017 principieel het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. Dit statuut bepaalt onder andere de inschalingsmodaliteiten voor de personeelsleden van de provincies die overgeheveld worden naar de diensten van de Vlaamse overheid.

Meer lezen
Meer lezen

Stimulering (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen: uitvoeringsbesluit goedgekeurd door Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering keurde het uitvoeringsbesluit bij het decreet tot vaststelling van de regels over de werking en de verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen definitief goed.

Meer lezen
Meer lezen

KB 'Plaatsing overheidsopdrachten' gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

Op 9 mei 2017 verscheen in het Belgische Staatsblad het nieuwe koninklijk besluit dat voor de uitvoering zorgt van titel 2 van de wet van 17 juni 2016.  Het bepaalt de procedureregels voor de plaatsing van de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

Meer lezen
Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering 5 mei 2017

Op vrijdag 5 mei 2017 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen en stemt ze in met de principes uit de visienota 'Algemene principes voor de stroomlijning van (inter)gemeentelijke participaties'.

Meer lezen
Meer lezen

Rapport (inter)gemeentelijke participaties beschikbaar

Op 15 februari 2017 had in het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat plaats naar aanleiding van de commotie in verband met de veelheid van participaties van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in dochterondernemingen. Vlaams minister Liesbeth Homans gaf het Agentschap Binnenlands Bestuur de opdracht om die participaties in kaart te brengen.

Meer lezen
Meer lezen

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2016 online

De monitor bundelt gegevens op gemeentelijk niveau over de omvang en de maatschappelijke positie van de groep vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst. Lokale besturen kunnen met deze gegevens aan de slag bij de planning en ontwikkeling van hun inburgerings- en integratiebeleid.

Voor elke gemeente uit het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kan een digitaal cijferrapport gedownload worden.

Meer lezen
Meer lezen

Wijzigingen verlofregeling personeel lokale besturen

De laatste maanden werden meerdere wijzigingen doorgevoerd aan de verlofregeling van het personeel van de lokale besturen. Een overzicht dringt zich op.

Meer lezen
Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering van 31 maart 2017

Op vrijdag 31 maart 2017 nam de Vlaamse Regering beslissingen over:

  • de inwerkingtreding van artikel 267 van het Gemeentedecreet over Audit Vlaanderen en klokkenluiders.
  • regels voor het aanbrengen van verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde optochten.
Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse Regering keurt wijzigingen aan kiesdecreten definitief goed

Op 17 maart 2017 verleende de Vlaamse Regering zijn definitieve goedkeuring aan het ontwerp van decreet dat vier decreten wijzigt die invloed hebben op de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen in 2018.

Meer lezen
Meer lezen

Beslissingen Vlaamse Regering van 10 maart 2017

Op vrijdag 10 maart 2017 nam de Vlaamse Regering beslissingen over:

  • het ontwerp van omzendbrief met de nadere regels voor de schuldovername in het kader van de vrijwillige samenvoeging van gemeenten;
  • het ontwerp van koninklijk wijzigingsbesluit over de nood- en interventieplannen en tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid.
Meer lezen

Pagina's