Nieuws

Meer lezen

Preventie van radicalisering: projectoproep Tegengeluiden

Vanuit de vaststelling dat het extremistisch discours op dit moment heel luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden gehoord, willen we inzetten op boodschappen en verhalen die dit extremistisch discours ondermijnen.

Concreet wil de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur via deze nieuwe oproep organisaties, onderwijsinstellingen en lokale besturen ondersteunen om dergelijke boodschappen en verhalen luider te laten klinken.

Meer lezen
Meer lezen

Begeleiding bij herbestemming van parochiekerken: vierde oproep

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 augustus een aanvraag indienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of de nevenbestemming van een parochiekerk. Het Projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject.

De uiterste datum om een aanvraag in te dienen is 22 september 2017.

Meer lezen
Meer lezen

Actualisatie lokale bestuurskrachtmonitor

De lokale bestuurskrachtmonitor biedt gemeenten indicatoren en aanvullende ‘richtvragen tot zelfevaluatie’ aan, zodat ze hun eigen bestuurskrachtpotentieel in vraag kunnen stellen. Met dit instrument kunnen de gemeenten vervolgens aan de slag om hun bestuurskracht te verbeteren. De Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) en het ABB actualiseerden de cijfers per gemeente recentelijk.

Meer lezen
Meer lezen

Decreet Lokaal Bestuur: voorontwerp goedgekeurd

Op 30 juni 2017 heeft de Vlaamse Regering het voorontwerp van decreet over het lokaal bestuur voor de tweede keer principieel goedgekeurd, na de adviezen van de SERV en van de VVSG en na de syndicale onderhandelingen. Het voorontwerp wordt nu voorgelegd voor advies aan de Raad van State.

Je kan de teksten van het voorontwerp van decreet en de bijbehorende toelichting nalezen op deze pagina.

Met al je vragen hierover kan je terecht op decreetlokaalbestuur@kb.vlaanderen.be.

Meer lezen
Meer lezen

Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten

Vandaag treedt de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten in werking. We deden de nodige aanpassingen in de rubriek overheidsopdrachten op deze website. Lees meer

Meer lezen
Meer lezen

Fusienieuws!

De gemeenteraden van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek hebben op maandag 26 juni 2017 als eerste besturen in Vlaanderen definitief beslist om tot een vrijwillige fusie over te gaan. Op diezelfde dag werd het formele startschot gegeven voor een fusietraject in Neerpelt en Overpelt.

Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse lokale besturen blijven investeren, hun schulden dalen

Op een paar uitzonderingen na, passen alle lokale besturen sinds 1 januari 2014 de beleids- en beheerscyclus (BBC) toe. In een nieuwe editie van 'Cijfer in de Kijker' schetsen we een beeld van de investeringen die de lokale besturen deden in 2014 en 2015. Hieruit blijkt dat de investeringen van de lokale besturen op peil blijven. Tegelijk stellen we vast dat vanaf 2014 de schulden dalen.

Meer lezen
Meer lezen

Vlaamse profielschets 2017 gepubliceerd

De nieuwe editie van de Vlaamse profielschets biedt kengetallen aan over het binnenlands bestuur, de steden en de integratie & inburgering in Vlaanderen. Zo krijgt de lezer zicht op de financiële situatie van de besturen, het aantal inzetbare personeelsleden en de omgevingsfactoren die het lokale beleid kunnen beïnvloeden. Het integratie- en inburgeringsbeleid komt in een apart deel aan bod.

Meer lezen
Meer lezen

De Vlaamse Regering keurt uitvoeringsbesluit bij Vlaams Onteigeningsdecreet principieel goed

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het Vlaams Onteigeningsdecreet. Dit decreet stelt één overkoepelende onteigeningsregeling voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest voorop. Er wordt een eenvormige, snelle en efficiënte procedure uitgewerkt die zowel in het belang van de overheid (projecten realiseren van algemeen belang) als dat van de burger (zekerheid over rechtspositie en een optimale rechtsbescherming) speelt.

Meer lezen
Meer lezen

Actualisatie Vlaams actieplan preventie radicalisering en polarisering

Omdat radicaliseringsprocessen kunnen leiden tot extremisme of terrorisme, is het een uitdrukkelijke beleidsintentie om in Vlaanderen een gecoördineerd preventief beleid te voeren. Dit mondde uit in het Vlaamse actieplan van 3 april 2015 ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering.

Op vrijdag 2 juni 2017 volgde een actualisatie. Het geactualiseerde actieplan bouwt verder op de realisaties van het vorige actieplan. De inzet wordt bijgesteld op basis van een gewijzigde beleidscontext, nieuwe inzichten over de aanpak en een gewijzigd dreigingsbeeld.

Meer lezen

Pagina's