Mag de financieel beheerder autonoom vorderingen oninbaar boeken?

Conform artikel 127 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 boekt de financieel beheerder als oninvorderbaar de bedragen die betaald moeten worden door schuldenaren “van wie de insolvabiliteit bewezen is door om het even welke bewijsstukken” (zie ook boekhoudfiche 8000). De financieel beheerder beslist dus autonoom. Hij neemt de informatie daarover op in zijn verslag over het debiteurenbeheer, dat hij moet opmaken krachtens artikel 94 van het gemeentedecreet, artikel 92 van het OCMW-decreet of artikel 90 van het provinciedecreet.