Overzicht FAQ Fusies

aflopend sorteren
Als de nieuwe gemeente de naam draagt van één van de oorspronkelijke gemeenten, kan ze dan de stempel overnemen van die gemeente waarvan de nieuwe gemeente de naam draagt?
Behoudt de nieuwe gemeente, na fusie, de GESCO-subsidies die de oorspronkelijke gemeenten ontvingen?
Betreft de schuldovername van 500 euro per inwoner die voorzien wordt bij fusie enkel de uitstaande schuld , of de uitstaande schuld inclusief de intresten?
Blijft de uittredende niet weerhouden financieel directeur in dienst als financieel directeur tot 31/12/2018 of is tot het moment van de definitieve afsluiting van de jaarrekening 2018?
De aangestelde algemeen directeur gaat in de loop van 2019 al met pensioen. Kan er nu al een dubbelloper aangesteld worden?
Gaan de door de gemeente verstrekte waarborgen automatisch over naar de nieuwe gemeente? Moet de waarborg herschreven worden bij de derde partij die de waarborg van de gemeente krijgt?
Hoe bepaalt de Vlaamse Overheid het bedrag van de schuldovername?
Hoe kan het ‘verplicht overleg’ tijdens de periode van lopende zaken concreet vorm gegeven worden?
Hoe lang blijven reglementen en politieverordeningen van de oorspronkelijke gemeenten nog geldig na start van de nieuwe gemeente?
Hoe moet omgegaan worden met de opmaak van het budget of budgetwijzigingen nadat de principiële beslissing genomen is om tot een fusie over te gaan?
Hoe verloopt de eerste aanstelling van de directeur op basis van een systematische objectieve vergelijking van titels en verdiensten met toepassing van de overgangsregeling – gesloten procedure in de praktijk en stap per stap? (artikel 583, §1 lid 3 en §2, lid 3 DLB)
Hoe verloopt de werving of bevordering voor de functie van directeur in de open procedure in de praktijk en stap per stap? (artikel 583, §1, vierde lid, artikel 587, 588 en 589 DLB)
Hoe wordt de nieuwe salarisschaal van de algemeen directeur of financieel directeur vastgesteld, wanneer die geniet van een salarisschaal op persoonlijke titel in overgang of die reeds een salaristoeslag had op basis van een beheersovereenkomst?
Hoe wordt het gerechtelijk kanton van de nieuwe gemeente bepaald?
Hoe zal de Vlaamse overheid de schuldovername uitvoeren? Betreft het een overname van de schuld waarbij er een wijziging van debiteur is?
Hoelang blijven de subsidiereglementen van de oorspronkelijke gemeenten geldig na de eigenlijke fusie?
In de principiële beslissing tot fusie moet o.m. een datum van samenvoeging worden vermeld. Is het mogelijk dat wanneer die beslissing in 2017 of 2018 zou worden genomen als datum 1 januari 2025 wordt ingevuld en niet bijvoorbeeld 1 januari 2019?
In welke concrete gevallen moet de overlegprocedure tijdens lopende zaken toegepast worden?
Is de naamgeving van een gemeente een federale of een Vlaamse bevoegdheid?
Is de overlegprocedure tijdens de lopende zaken ook van toepassing bij het aanpassen van het meerjarenplan?
Is de schuldovername ingevolge de vrijwillige samenvoeging van gemeenten een éénmalige operatie beperkt tot de samenvoegingen die ingaan op 01/01/2019?
Is een overname en/of wijziging van contracten afgesloten door de oorspronkelijke gemeenten nodig door de nieuwe gemeente?
Is er een waarborgregeling van het gemeentefonds voorzien bij fusies?
Is er een waarborgregeling van toepassing op het gemeentelijk investeringsfonds?
Is er voor de fusie van de OCMW’s een aparte beslissing nodig?
Is geheime stemming vereist bij de aanstelling van de secretaris- en de financieel beheerder-coördinator in het kader van een fusietraject?
Is het bedrag van de maaltijdcheque een verworven recht?
Is het mogelijk om een wervingsreserve aan te leggen bij de aanduiding van de decretale graden na de fusie?
Is het mogelijk om na te gaan welke middelen uit het gemeentefonds de nieuwe gemeente kan ontvangen bij de fusie tussen 2 of meer gemeenten?
Kan de gemeenteraad in het verkiezingsjaar, en ook wat de fusie betreft een jaar van lopende zaken, op basis van een goedgekeurd reglement een subsidie toekennen?
Kan de gemeenteraad in het verkiezingsjaar, en ook wat de fusie betreft een jaar van lopende zaken, op basis van een goedgekeurd reglement een subsidie toekennen?
Kan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente in 2019 een bedrag toekennen op basis van een reglement dat nog door de raad van een oorspronkelijke gemeente werd goedgekeurd?
Kan de gemeenteraad van de nieuwe gemeente in 2019 een bedrag toekennen op basis van een reglement dat nog door de raad van een oorspronkelijke gemeente werd goedgekeurd?
Kan de niet-aangestelde secretaris in de nieuwe gemeente aangesteld worden als adjunct-secretaris?
Kan de nieuwe gemeente, indien de huidige functiehouders over een gelijkaardig diploma beschikken, besluiten om alleen het aantal dienstjaren om het onderscheid te maken bij vergelijking van de titels en verdiensten bij de aanduiding van decretale graden?
Kan een gemeente tijdens de periode van lopende zaken een belastingreglement vaststellen?
Kan een gemeente, na de definitieve beslissing tot fusie, nog autonoom beslissen over het wijzigen van de RPR en personeelsformatie of moet hierover verplicht overleg gepleegd worden met de fusiepartner?
Kan een OCMW geen beroep meer doen op een gewestelijk ontvanger, als er in de gemeente een financieel beheerder aanwezig is die financieel directeur wordt? Kan dat wel nog bij plotse onbeschikbaarheid van de financieel directeur? (artikel 590)
Kan een OCMW-secretaris die geen algemeen directeur wordt als secretaris ter beschikking gesteld worden van bijvoorbeeld een woonzorgbedrijf?
Kan elke oorspronkelijke gemeente, na de definitieve beslissing tot fusie, tot eind 2018 alle beslissingen nemen?
Kan er gevraagd worden om het wapen of de vlag van één van de opgeheven gemeenten te behouden voor de nieuwe gemeente?
Kan het bestuur tijdens de “lopende zaken” en na 1/8/2018 een opgestarte aanwerving- of bevorderingsprocedure nog verderzetten? (artikel 585)
Kunnen de gemeenten na de principiële beslissing tot samenvoeging nog schulden opnemen die in aanmerking komen voor schuldovername?
Kunnen de oorspronkelijke gemeenten hun wapens nog voeren zolang de nieuwe gemeente geen wapen heeft?
Kunnen de vlaggen van de oorspronkelijke gemeenten nog gehesen worden zolang geen vlag voor de nieuwe gemeente is vastgelegd?
Kunnen investeringen die niet vallen onder het dagelijks bestuur nog opgenomen worden in een meerjarenplanaanpassing nadat het definitief voorstel tot fusie is genomen?
Moet de financiële nota, bij de opmaak van het budget 2018, ook 3 boekjaren omvatten in het geval van fusie?
Moet de nieuwe gemeente een nieuw wapen en vlag laten vaststellen?
Moet voor iedere functie in het nieuwe organogram een examen georganiseerd worden?
Moeten ondernemingen en verenigingen waarvan de gemeentenaam of postcode wijzigt een melding maken van de adreswijziging aan het Belgisch Staatsblad?
Moeten ondernemingen en verenigingen waarvan de straatnaam of het busnummer wijzigt een melding maken aan het Belgisch staatsblad?
Op welke basis kan de nieuwe gemeente in de periode van 1 januari na de eerste verkiezing tot de opmaak van het eenjarig meerjarenplan een verbintenis aangaan met financiële gevolgen?
Op welke manier moeten de beslissingen van de gemeenteraden betreffende een fusie aan de Vlaamse overheid worden overgemaakt?
Op welke specifieke ondersteuning door het Agentschap Binnenlands Bestuur kunnen de lokale besturen die willen fusioneren rekenen?
Over welke autonomie beschikken gemeenten m.b.t. het inrichten van adviesraden n.a.v. de hervormingen binnen het laatste gemeentedecreet?
Valt de beslissing tot het opnemen van een nieuw dossier, dat niet onder het dagelijks bestuur valt, in het meerjarenplan onder de overlegprocedure voorzien tijdens de ‘periode van lopende zaken’?
Valt een budgetwijziging onder de definitie van lopende zaken?
Vanaf wanneer kan de gemeente een verzoek richten aan de Vlaamse Regering tot vaststelling van een wapen en vlag?
Wanneer gaat de periode van lopende zaken in?
Wanneer moeten lokale besturen uiterlijk een principiële beslissing tot fusie nemen om aanspraak te kunnen maken op een fusiebonus (schuldovername)?
Wanneer wordt de schuld overgenomen?
Wat als het maximumbedrag van € 200 miljoen van de schuldovername wordt overschreden?
Wat gebeurt er met een lopende procedure tot aanstelling van secretaris/financieel beheerder die niet afgerond is bij de inwerkingtreding van de overgangsregeling?
Wat is de uiterste datum waarop een principiële beslissing tot fusie kan genomen worden om te kunnen genieten van de in het fusiedecreet voorziene financiële bonus?
Wat is het gevolg van de overgangsregeling op de benoeming van de decretale graden in het OCMW? (artikel 581-583)
Welke beslissingen kunnen lokale besturen nemen tijdens de periode van lopende zaken?
Welke beslissingen over de aanstelling van de algemeen directeur en de financieel directeur moeten onderhandeld worden met de vakbonden?
Welke concrete praktische afspraken zijn vastgelegd voor de schuldovername en wat is de timing?
Welke gegevens moet een voorstel tot samenvoeging bevatten omtrent de kadastrale gegevens?
Welke invloed heeft de fusie van gemeenten op hun autonome gemeentebedrijven en hun extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm?
Welke salarisschaal krijgt de secretaris/financieel beheerder die bij overgang in een terugvalfunctie wordt geplaatst?
Welke schulden kunnen worden overgenomen?
Welke voorwaarden legt het Vlaams parlement op aan de lokale besturen om het voorstel tot fusie al dan niet goed te keuren?
Zijn er voorbeelden van ontwerpraadsbesluiten betreffende de aanstelling van een algemeen/financieel directeur na vergelijking van titels en verdiensten? Bestaat er al een voorbeeld van functiebeschrijving? (artikel 583)