Overzicht beslissingen van de Vlaamse Regering

Jaartal: 2016
Onderwerp Datumaflopend sorteren
Decreet met regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten: principiële goedkeuring na onderhandelingen met de syndicale organisaties en na advies van de VVSG 04/03/2016
Personeel en toezicht hulpverleningszones: ontwerpdecreet wijziging Gemeentedecreet, Provinciedecreet en OCMW-decreet 18/03/2016
Decreet met regels voor de vrijwillige samenvoeging van gemeenten: definitieve goedkeuring 04/05/2016
Complementair onbetaald verlof lokale besturen: principiële wijziging personeelsbesluiten 15/07/2016
Statuut arrondissementscommissarissen en provincie- gouverneurs: definitieve wijziging 09/09/2016
Complementair onbetaald verlof lokale besturen: principiële wijziging personeelsbesluiten na onderhandeling met sociale partners 16/09/2016
Samenwerkingsakkoord personeel hulpverleningszones: standpuntbepaling 16/09/2016
Integratie Stedenfonds in Gemeentefonds: definitieve goedkeuring ontwerpdecreet 16/09/2016
Onteigening algemeen nut: definitieve goedkeuring ontwerp van decreet 21/10/2016
Bekrachtiging en afkondiging van het decreet over de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies 18/11/2016
Decreet Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen: bekrachtiging en afkondiging 23/12/2016
Jaartal: 2017
Onderwerp Datumaflopend sorteren
Fusie gemeenten: principiële goedkeuring BVR met regels schuldovername 20/01/2017
Fusie gemeenten: definitieve goedkeuring BVR met regels schuldovername 24/02/2017
Decreet Lokaal Bestuur: principiële goedkeuring voorontwerp van decreet 24/02/2017
Onteigening algemeen nut: bekrachtiging en afkondiging decreet 24/02/2017
Decreet stimulering (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen: principiële goedkeuring uitvoeringsbesluit 24/02/2017
Personeel hulpverleningszones: standpuntbepaling ontwerp koninklijk wijzigingsbesluit 10/03/2017
Wijziging kiesdecreten 17/03/2017
Samenwerkingsakkoord erkende erediensten: voorontwerp van decreet 24/03/2017
Inwerkingtreding artikel 267 Gemeentedecreet: Audit Vlaanderen en klokkenluiders 31/03/2017
Optimalisatie decreet over de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges 21/04/2017
Personeel hulpverleningszones: standpuntbepaling KB administratief statuut 28/04/2017
Decreet uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen: principiële goedkeuring voorontwerp 05/05/2017
Algemene principes voor de stroomlijning van (inter)gemeentelijke participaties: visienota 05/05/2017
Decreet stimulering (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen: definitieve goedkeuring uitvoeringsbesluit 12/05/2017
Overheveling personeel provincies: principiële wijziging Vlaams Personeelsstatuut (voorontwerp van BVR) 19/05/2017
Bestuurlijk toezicht: digitale communicatie 02/06/2017
Coördinatieopdracht provinciegouverneurs: jaarverslagen 2016 02/06/2017
Actualisering actieplan preventie radicalisering en polarisering 02/06/2017
Uitvoeringsbesluit Onteigeningsdecreet: principiële goedkeuring 16/06/2017
Decreet Lokaal Bestuur: principiële goedkeuring voorontwerp van decreet na syndicale onderhandelingen en adviezen SERV en VVSG 30/06/2017
Delegatiebesluit organisatie lokale verkiezingen 07/07/2017
Decreet uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen: voorontwerp op basis conceptnota en adviezen 15/09/2017
Omzendbrief voorzichtigheid jaar lokale verkiezingen 22/09/2017
Kostenbesluit lokale en provinciale verkiezingen 29/09/2017
Budgetinstructies lokale besturen 2018 06/10/2017
Samenwerkingsakkoord erkende erediensten: definitieve goedkeuring 06/10/2017
Dode Hand 2017 13/10/2017
Decreet Lokaal Bestuur: definitieve goedkeuring ontwerpdecreet 27/10/2017
Wijziging Vlaams Personeelsstatuut: overheveling personeel provincies in kader van afslanking provincies 15/12/2017
Fusiedecreten gemeenten: principiële goedkeuring voorontwerpen van decreet 22/12/2017
Decreet uitzendarbeid in de Vlaamse overheidsdiensten en de lokale besturen: principiële goedkeuring voorontwerp van decreet 22/12/2017
Afslanking provincies: overdracht personeelsleden 22/12/2017